พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
43
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
11256
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023441
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปภสฺสโร
วัดสว่างบูรพาราม
2)
วราโภ
วัดป่าโคกหนองแซง
3)
ปิยสีโล
วัดสามขาสันติสุข
4)
มหิทธิโก
วัดอุดมศิลป์
5)
คมฺภีโร
วัดสว่างอารมณ์
6)
คมฺภีโร
วัดสว่างอารมณ์
7)
จิจฺตสํวโร
วัดสามขาสันติสุข
8)
เมตฺตจิตโต
วัดป่าโคกหนองแซง
9)
ปญฺญธโร
วัดสามขาสันติสุข
10)
สิรินฺธโร
วัดไร่สวรรค์
11)
จนฺทโชโต
วัดรัตนาราม
12)
คณากโร
วัดบ้านหนองอ้อ
13)
คุณากโร
วัดรัตนาราม
13 รายการ / 1 หน้า
1