พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
82
วันนี้
1121
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18774
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961115
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อธิปญฺโญ
วัดลุ่มคงคาราย
2)
อุทโย
วัดบางโค
3)
ปญฺญาสิริ
วัดใหม่ผดุงเขต
4)
อธิปญฺโญ
วัดแค/ใน
5)
อคฺคธมฺโม
วัดท่าบันเทิงธรรม
6)
สุเมโธ
วัดสำโรง
7)
จนฺทโชโต
วัดลุ่มคงคาราม
8)
ปสาโท
วัดเสนีวงศ์
9)
วิมโล
วัดมะสง
10)
เตวธมฺโม
วัดลำโพ
11)
ปภสฺสโร
วัดชลอ
12)
จิรสุโภ
วัดบางรักใหญ่
13)
ถิรธมฺโม
วัดสนามนอก
14)
ฐิตวิริโย
วัดชลประทานรังสฤษฎ์
15)
ธญฺญวโร
วัดกล้วย
16)
อตฺถกาโม
วัดลุ่มคงคาราม
17)
ฐานากโร
วัดกำแพง
18)
ฐานวโร
วัดคลองขุนศรี
19)
ฐานวโร
วัดเพรางาย
20)
สุรเชฎฺโฐ
วัดชลอ
21)
สุรชโย
วัดท้ายเมือง
22)
อานนฺโท
วัดสนามนอก
23)
อริยวํโส
วัดสมรโกฏิ
24)
สุชาโต
วัดบางพูดใน
25)
สุทฺธสีโล
วัดโตนดมหาสวัสดิ์
26)
อริโย
วัดแคใน
27)
สิริสุทฺโธ
วัดซองพลู
28)
ปริสุทฺโธ
วัดคลองขวาง
29)
พลญาโณ
วัดโชติการาม
30)
ฐิตธมฺโม
วัดสะพานสูง
31)
สุภาจาโร
วัดบางไผ่
32)
ติสฺสานุตฺตโร
วัดเต็มรักสามัคคี
33)
วลฺลโภ
วัดไทรม้าเหนือ
34)
วนฺชโย
วัดอินทาราม
35)
กตปญฺโญ
วัดสามง่าม
36)
สุพโล
วัดอินทาราม
37)
เตชธมฺโม
วัดใหม่ผดุงเขต
38)
สุจิตฺโต
วัดไทรน้อย
39)
สุวณฺโณ
วัดไผ่เหลือง
40)
ฌานสิริ
วัดกำแพง
41)
โฆสวโร
วัดมะสง
42)
สุภกิจฺโจ
วัดคงคา
43)
โชติธมฺโม
วัดไทรน้อย
44)
อคฺคเตโช
วัดชลอ
45)
อุตฺตโม
วัดไทรใหญ่
46)
วิโรจโน
วัดบัวขวัญ
47)
วรสทฺโท
วัดบัวขวัญ
48)
วรญาโณ
วัดกำแพง
49)
ฉนฺทธมฺโม
วัดเสนีวงศ์
50)
ฐิตวํโส
วัดพลับพลา
213 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4