พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
97
วันนี้
1239
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19690
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100184
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อินฺทสโร
วัดปากน้ำ
2)
ปริชาโน
วัดขวัญเมือง
3)
ธญฺญวโร
วัดกล้วย
4)
ธนปาโล
วัดนครอินทร์
5)
ฐานากโร
วัดกำแพง
6)
อนุตฺตโร
วัดนครอินทร์
7)
ทีปธมฺโม
วัดนครอินทร์
8)
ปภสฺสโร
วัดนครอินทร์
9)
อริยวํโส
วัดสมรโกฏิ
10)
ฌานสิริ
วัดกำแพง
11)
กิตฺติปาโล
วัดนครอินทร์
12)
วรสทฺโท
วัดบัวขวัญ
13)
จนฺทสาโร
วัดขวัญเมือง
14)
ปิยธมฺโม
วัดกล้วย
15)
สุทฺธิสทฺโธ
วัดบัวขวัญ
16)
บุญฤทธิ์
วัดโบสถ์ดอนพรหม
17)
ธีรธมฺโม
วัดบัวขวัญ
18)
จนฺทวํโส
วัดบางนา
19)
ฐิตสํวโร
วัดบัวขวัญ
20)
อธิปญฺโญ
วัดเฉลิมพระเกียรติ
21)
จนฺทูปโม
วัดบัวขวัญ
22)
ปิยภาณี
วัดบัวขวัญ
23)
อภิชาโต
วัดเฉลิมพระเกียรติ
24)
สิริภทฺโท
วัดเฉลิมพระเกียรติ
25)
กิตฺติญาโณ
วัดบัวขวัญ
26)
ธมฺมรตโน
วัดบางขวาง
27)
ปญฺญาวชิโร
วัดสมรโกฏิ
28)
อาจารสมฺปนฺโน
วัดเฉลิมพระเกียรติ
29)
ขนฺติมโน
วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
30)
สุญาณพุทฺธิ
วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
31)
อคฺคธมฺโม
วัดเฉลิมพระเกียรติ
32)
พนฺธวิชฺโช
วัดบัวขวัญ
33)
ปทีโป
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
34)
ฐิตสีโล
วัดบัวขวัญ
35)
ชยวุฑโฒ
วัดพลับพลา
36)
สิรินนฺทเมธี
วัดบัวขวัญ
37)
จิรสุโภ
วัดปากน้ำ
38)
กิตฺติญาณเมธี
วัดบัวขวัญ
39)
อภิจารี
วัดเฉลิมพระเกียรติ
40)
ชยปญฺโญ
วัดสมรโกฏิ
41)
เขมธมฺโม
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
42)
สจฺจปาโล
วัดปากน้ำ
43)
จนฺทรํสี
วัดท้ายเมือง
44)
มหาปญฺโญ
วัดเฉลิมพระเกียรติ
45)
จิตฺตคุโณ
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
46)
นรินฺโท
วัดทางหลวง
47)
โชติญาโณ
วัดโชติการาม
48)
ญาณธีโร
วัดกำแพง
49)
อาภากโร
วัดกล้วย
50)
กิตฺติโสภโณ
วัดทางหลวง
63 รายการ / 2 หน้า
1
2