พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
623
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25928
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968269
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โชติวโร
วัดอุทุมพรวนาราม
2)
มหาปญฺโญ
วัดอัมพวัน
3)
ทีปธมฺโม
วัดป่าเลไลยท์
4)
ธมฺมสโร
วัดสว่างอารมย์วัฒนา
5)
จิตฺตทนฺโต
วัดชลธาราราม
6)
เตชธโร
วัดประชาสามัคคี
7)
อคฺคปญฺโญ
วัดโพนงาม
8)
กิตฺติปาโล
วัดวังสะพุงพัฒนาราม
9)
โกวิโท
วัดศรีจันทร์
10)
ปุญฺญธมฺโม
วัดโนนคอกแก้ว
11)
วิชยธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
12)
จิรตฺถิโก
วัดสุพรมนิมิตร
13)
โชตโค
วัดประชาราษฎร์นิมิต
14)
มุนิวํโส
วัดโพธิ์ศรี
15)
ธมฺมโชโต
วัดโพธิ์นิมิตร
16)
อาทิตธมฺโม
วัดธรรมิการาม
17)
ญาณวีโร
วัดป่าเทพนิมิตมงคล
18)
ฐานุตฺตโร
วัดเอราวัณพัฒนาราม
19)
ปภสฺสโร
วัดศรีอุดมวงศ์
20)
เตชธมฺโม
วัดป่าสามัคคีวนาราม
21)
ญาณวโร
วัดจอมแจ้ง
22)
วชิรญาโณ
วัดสว่างอารมณ์
23)
วิจาโร
วัดโพธิ์นิมิตร
24)
คุตฺตีโล
วัดศรีวิชัยวนาราม
25)
ณฏฺฐโก
วัดสะเทียนทอง
26)
อาจารสมฺปนฺโน
วัดศิริมงคล
27)
อนุชาโต
วัดโพนงาม(บ.ติดต่อ)
28)
นริสสฺโร
วัดศรีสะอาด
29)
ยโสธโร
วัดป่าคำมาประดิษฐิ์
30)
สิริภทฺโท
วัดเทพนิมิต
31)
วชิโร
วัดสว่างอารมณ์
32)
ธมฺมธีโป
วัดโพธิ์ศรี
33)
อธิคโม
วัดท่าบ่ง
34)
อุตฺตมปญฺโญ
วัดโนนถาวรพัฒนาราม
35)
อาทิจฺโจ
วัดศรีสมชาติ
36)
ปญฺญาคโม
วัดธารสวรรค์
37)
สิรันนฺโท
วัดศรีอุดมวงศ์
38)
อนุสฺสโร
วัดศรีสว่างสุเทพอรุณ
39)
ขนฺติโก
วัดถ้ำโพธิ์สัตว์
40)
จนฺทสาโร
วัดโพนศรี
41)
จารุธมฺโม
วัดทองสว่างศรีนวล
42)
ปฎิโลโก
วัดแท่นสิลาอาสน์
43)
จกฺกธมฺโม
วัดโพธิ์ชัย
44)
วรปญฺโญ
วัดสามัคคีธรรม
45)
ถาวโร
วัดศีรีบรรพูต
46)
ถิรธมฺโม
วัดกู่คำ
47)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดศรีภูเรือ
48)
ชุติปญฺโญ
วัดป่าเจริญธรรม
49)
อติพโล
วัดนิมิตรสามัคคี
50)
จตฺตมโล
วัดสามัคคีธรรม
289 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4