พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
33
วันนี้
842
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28792
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075296
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โชติวโร
วัดห้วยเดื่อ
2)
มหาปญฺโญ
วัดอัมพวัน
3)
ฐานธมฺโม
วัดนาคหงษา
4)
ปัญญาธโร
วัดโพนค่าย
5)
พุทฺธวโร
วัดร่มโพธิธรรม
6)
เตชธโร
วัดประชาสามัคคี
7)
ชยปาโล
วัดศรีวิชัยวนาราม
8)
สุมโน
วัดศรีอุดมวงศ์
9)
ปภากโร
วัดจอมมณี
10)
ปภสฺสโร
วัดอำนวยศิลป์
11)
สุมโน
วัดสารวนาราม
12)
จิรตฺถิโก
วัดสุพรมนิมิตร
13)
กิตฺติปญฺโญ
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
14)
ธมฺมจาโร
วัดศรีห้วยไผ่เหนือ
15)
มุนิวํโส
วัดโพธิ์ศรีนาเวียง
16)
ธมฺมโชโต
วัดโพธิ์นิมิตร
17)
อมโร
วัดพรมดีสามัคคี
18)
ญาณวีโร
วัดป่าเทพนิมิตมงคล
19)
ฐานุตฺตโร
วัดเอราวัณพัฒนาราม
20)
อสิญาโณ
วัดสุพรมนิมิต
21)
วชิรญาโณ
วัดสว่างอารมณ์
22)
อธิปญฺโญ
วัดโพนงาม
23)
จารุวณฺโณ
วัดเนรมิตวิปัสสนา
24)
อาจารสมฺปนฺโน
วัดศิริมงคลาราม
25)
ธมฺมวโร
วัดศรีภูช้าง
26)
กตปุญโญ
วัดป่าบุ่งตาข่าย
27)
อุตฺตโร
วัดศรีสุมังคลาราม
28)
อาภสฺสโร
วัดศรีหนองหิน
29)
อุตฺตโม
วัดศรีหนองหิน
30)
วชิโร
วัดสว่างอารมณ์
31)
วิสารโท
วัดป่านาโคก
32)
ธมฺมธีโป
วัดโพธิ์ศรี
33)
อคฺคโชโต
วัดเทพจันคาราม
34)
รตนญาโณ
วัดศรีหนองหิน
35)
อคฺคปญฺโญ
วัดศรีสุมังคลาราม
36)
อุตฺตมปญฺโญ
วัดไชยมาศ
37)
อภิวฑฺฒโน
วัดคีรีบรรพต
38)
ฐิตสุโข
วัดสันติวนาราม
39)
อนุตตฺโร
วัดศรีจันทร์
40)
ยโสธโร
วัดโพนชัย
41)
ธมฺมรกฺขิโต
วัดศรีจันทร์
42)
อนุสฺสโร
วัดวิเวกทีปาราม
43)
ขนฺติโก
วัดถ้ำโพธิ์สัตว์
44)
สุวีโร
วัดวุฒิสมานชัย
45)
จนฺทสาโร
วัดโพนศรี
46)
อาทิจฺโจ
วัดศรีสมชาติ
47)
อานนฺโท
วัดโพนค่าย
48)
ยตินฺธโร
วัดศรีภูหลวง
49)
ปฎิโลโก
วัดแท่นศิลาอาสน์
50)
วรปญฺโญ
วัดสามัคคีธรรม
301 รายการ / 7 หน้า
1
2
3
4