พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
63
วันนี้
534
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10742
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022927
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
มุนิวํโส
วัดโพธิ์ศรีนาเวียง
2)
จารุวณฺโณ
วัดเนรมิตวิปัสสนา
3)
ยโสธโร
วัดโพนชัย
4)
จตฺตมโล
วัดสามัคคีธรรม
5)
ธีรปญฺโญ
วัดโพนชัย
6)
ธมฺมวโร
วัดโพนชัย
7)
นาถสิโล
วัดศรีวราราม
8)
อมโร
วัดโพนสว่างนาทอง
9)
ปุญฺญยโล
วัดโพนชัย
10)
อริยวฺโส
วัดโพนชัย
11)
ขนฺติโก
วัดโพนศรีกกแหนใหญ่
12)
อคฺคธมฺโม
วัดศรีชมภู
13)
เตชวโร
วัดโพนชัย
14)
สนฺตจิตฺโต
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา
15)
กุลเมโธ
วัดโนนสว่างสามัคคี
16)
กตธมฺโม
วัดมัชฌิมาราม
17)
สุมงฺคโล
วัดโพนชัย
18)
อินฺทญาโณ
วัดบ้านหนองฟ้าแลบ
19)
คุณกโร
วัดโพนชัย
20)
ธีรงฺกุโร
วัดโพนชัย
21)
วชิรญาโณ
วัดโพนชัย
22)
วิทิตธมฺโม
วัดสำนักสงฆ์แก่งครกศรัทธาธรรม
23)
มหาวีโร
วัดโพนชัย
24)
ภูริปญฺโญ
วัดสว่างสามัคคึ
25)
กตสาโร
วัดโพนชัย
26)
สิริปุญฺโญ
วัดดอนตูม
27)
โอภาโส
วัดโพนชัย
28)
จิรสุโภ
วัดศรีชมภู
29)
รกฺขิตธมฺโม
วัดโพนชัย
30)
ฐานวโร
วัดโพนชัย
31)
วรญาโณ
วัดศรีมงคล
32)
กนฺตสีโล
วัดใหม่สามัคคีชายแดน
33)
อธิโก
วัดมัชฌิมาราม
34)
รตฺนญาโณ
วัดป่าศรีสว่าง
35)
ธมฺมสโร
วัดสว่างอารมย์วัฒนา
35 รายการ / 1 หน้า
1