พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
92
วันนี้
806
เมื่อวานนี้
946
เดือนนี้
20288
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1066792
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
มุนิวํโส
วัดโพธิ์ศรีนาเวียง
2)
จารุวณฺโณ
วัดเนรมิตวิปัสสนา
3)
ยโสธโร
วัดโพนชัย
4)
ธีรปญฺโญ
วัดโพนชัย
5)
ธมฺมวโร
วัดโพนชัย
6)
ปุญฺญยโล
วัดโพนชัย
7)
อริยวฺโส
วัดโพนชัย
8)
เตชวโร
วัดโพนชัย
9)
สุมงฺคโล
วัดโพนชัย
10)
อินฺทญาโณ
วัดบ้านหนองฟ้าแลบ
11)
คุณกโร
วัดโพนชัย
12)
ธีรงฺกุโร
วัดโพนชัย
13)
วชิรญาโณ
วัดโพนชัย
14)
มหาวีโร
วัดโพนชัย
15)
กตสาโร
วัดโพนชัย
16)
โอภาโส
วัดโพนชัย
17)
รกฺขิตธมฺโม
วัดโพนชัย
18)
ฐานวโร
วัดโพนชัย
18 รายการ / 1 หน้า
1