พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
580
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25885
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968226
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ชุติมนฺโต
วัดนวติตถาราม
2)
อานนฺโท
วัดบำเพ็ญสังฆกิจ
3)
ขนฺติธมฺโม
วัดป่าทรงธรรม
4)
ชยปาโล
วัดเจริญศรี
5)
วีรวํโส
วัดรุกขาภิรมณ์
6)
ขนฺติโก
วัดโพนงาม
7)
ปภสฺสโร
วัดป่ารัตนาราม
8)
สญฺยจิตฺโต
วัดเขตอุดม
9)
สุเมธี
วัดชัยมงคล
10)
เตชธโร
วัดป่าอุดมคงคานิมิต
11)
สุทฺธญาโณ
วัดบึงคชสาร
12)
ถาวโร
วัดบ่อน้ำสถิตย์
13)
สิริภทฺโท
วัดศรีสง่า
14)
ฐิตคุโณ
วัดป่าแสงตะวัน
15)
มหาปญฺโญ
วัดจอมมณี
16)
กิตฺติโสภโณ
วัดโพธิ์สมภาร
17)
ธมฺมธีโร
วัดโชคอำนวยพร
18)
ธนปญฺโญ
วัดจำปาทอง
19)
พทฺธสีโล
วัดลัฏฐิวัน
20)
สนฺตนิตโต
วัดพระประดิษฐ์
21)
อคฺคปญฺโญ
วัดศรีอุดมพร
22)
อินฺทวณฺโณ
วัดไทรทองวนาราม
23)
สุทฺธิญาโณ
วัดศรีชมชื่น
24)
ยโสธโร
วัดอุทุมพร
25)
โชติปญฺโญ
วัดป่าโพนงาม
26)
สิริปุญฺโณ
วัดกุกุรัตนาราม
27)
ปณฺฑิโต
วัดสุขสำราญวนาราม
28)
จารุวณฺโณ
วัดสามัคคีชัย
29)
ปวิชาโน
วัดธรรมสามัคคี
30)
วชิรญาโณ
วัดเวฬุวัน
31)
เมธาวี
วัดจอมแก้ว
32)
ธมฺมทีโป
วัดสระพังทอง
33)
สุนฺทโร
วัดสังฆิกาวาส
34)
จนฺทูปโม
วัดสุวาริการาม
35)
จนฺทสโร
วัดดอยวนาราม
36)
จกฺกธมฺโม
วัดศรีเกิด
37)
กตกุสโล
วัดสร้อยพร้าว
38)
มหาปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรีสมพร
39)
กนฺตสีโล
วัดลำดวน
40)
สนฺตจิตฺโต
วัดเพียลือ
41)
อมโร
วัดศรีสุมังคล์
42)
สุรกฺโข
วัดหนองเคร่า
43)
ตปสีโล
วัดเพียลือ
44)
ธมฺมวโร
วัดดงเล้า
45)
สุปญฺโญ
วัดหนองวัวชุม
46)
ปญฺญาวโร
วัดดุยลุมพุก
47)
สุเมโธ
วัดโพธิยาราม
48)
ฐานธมฺโม
วัดอุดมมหาวัน
49)
สุธีโร
วัดโพธิ์ศรีสมพร
50)
ขนฺติวโร
วัดโพธิ์ศรี
197 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4