พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
34
วันนี้
837
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28787
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075291
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อาภสฺสโร
วัดเสริมสุข
2)
กฺติวํโส
วัดศิริขัณฑ์
3)
เตชธมฺโม
วัดป่าคอกม้า
4)
ปริปุณฺโณ
วัดเจริญสมณกิจ
5)
สิริปญฺโญ
วัดเสริมสุข
6)
ติกฺขวีโร
วัดโพธิ์รุกขาราม
7)
ฐิตญาโณ
วัดศรีบัวบาน
8)
รตโน
วัดประชากร
9)
ขนฺติโก
วัดป่าดงนาหาง
10)
ปภสฺสโร
วัดป่ารัตนาราม
11)
สุเมธี
วัดธาตุดำ
12)
สุเมโธ
วัดตาดเงินปิติวราราม
13)
มหาปญฺโญ
วัดจอมมณี
14)
พทฺธสีโล
วัดลัฏฐิวัน
15)
สนฺตนิตโต
วัดพระประดิษฐ์
16)
สุจิตโต
วัดธาตุปากมาง
17)
อคฺคปญฺโญ
วัดศรีอุดมพร
18)
ชยวุฑฺโฒ
วัดศรีอุบลเขต
19)
อภิวณฺโณ
วัดพระไชยเชษฐาธิราช
20)
ปญฺญาวโร
วัดยอดแก้ว
21)
สุทฺธิญาโณ
วัดศรีชมชื่น
22)
อรโณ
วัดนาฬิกาวนาวาส
23)
ยโสธโร
วัดอุทุมพร
24)
สุทฺธญาโณ
วัดบึงคชสาร
25)
กนฺตสีโร
วัดคำสนแสนสุข
26)
โชติปญฺโญ
วัดป่าโพนงาม
27)
สิริสมฺปนฺโน
วัดกุดหมื่นสวน
28)
สิริปุญฺโณ
วัดกุกุรัตนาราม
29)
จารุวณฺโณ
วัดสามัคคีชัย
30)
ปริชาโน
วัดธรรมสามัคคี
31)
สมาหิโต
วัดโนนสวรรค์
32)
จารุธมฺโม
วัดหายโศก
33)
ธมฺมทีโป
วัดนาข่า
34)
เตชวโร
วัดอรุณรังษี
35)
จนฺทสโร
วัดดอยวนาราม
36)
สมาจาโร
วัดบ่อน้ำสถิตย์
37)
กตกุสโล
วัดสร้อยพร้าว
38)
มหาปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรีสมพร
39)
อภิวันโณ
วัดนาเพียงน้อย
40)
ขนฺติโก
วัดศิริขัณฑ์
41)
ฐิตวิริโย
วัดนาเพียงน้อย
42)
กนฺตสีโล
วัดลำดวน
43)
คุณกโร
วัดนวติตการาม
44)
ปนาโท
วัดธรรมสามัคคี
45)
อมโร
วัดศรีสุมังคล์
46)
สุเขสิโน
วัดป่าทรงธรรม
47)
ปญฺญาวโร
วัดคุยลุกพุก
48)
วุฑฒิปุญโญ
วัดเฝ้าไร่วนาราม
49)
ฐานธมฺโม
วัดอุดมมหาวัน
50)
สุธีโร
วัดโพธิ์ศรีสมพร
200 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4