พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
95
วันนี้
802
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
19338
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065842
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อาภสฺสโร
วัดเสริมสุข
2)
สิริปญฺโญ
วัดเสริมสุข
3)
รตโน
วัดประชากร
4)
ปภสฺสโร
วัดป่ารัตนาราม
5)
อคฺคปญฺโญ
วัดศรีอุดมพร
6)
ปญฺญาวโร
วัดยอดแก้ว
7)
ยโสธโร
วัดอุทุมพร
8)
กนฺตสีโร
วัดคำสนแสนสุข
9)
สิริสมฺปนฺโน
วัดกุดหมื่นสวน
10)
เตชวโร
วัดอรุณรังษี
11)
จนฺทสโร
วัดดอยวนาราม
12)
มหาปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรีสมพร
13)
อภิวันโณ
วัดนาเพียงน้อย
14)
ฐิตวิริโย
วัดนาเพียงน้อย
15)
คุณกโร
วัดนวติตการาม
16)
ปญฺญาวโร
วัดคุยลุกพุก
17)
สิริปญโญ
วัดเจริญศรีสมพร
18)
วิริยนนฺโท
วัดมงคลศรีนา
19)
ขนฺติธโร
วัดศรีอุดมพร
20)
กตปุญโญ
วัดสมุหนาค
21)
ปภากโร
วัดบ้านโนนฤาษี
22)
ธีรปญฺโญ
วัดเจริญศรี
23)
เตชปุญโญ
วัดภิรมอาราม
24)
ปภสฺสโร
วัดสามัคคีธรรมราม
25)
กนฺตสาโร
วัดท่าลี่ศรีสะอาด
26)
วชิรญาโณ
วัดนิคมสามัคคี
27)
กนฺตสีโล
วัดประชากร
28)
วรปญฺโญ
วัดยอดแก้ว
29)
อิสฺสโร
วัดจอมทอง
30)
ฐานธมฺโม
วัดมณีโคตร
31)
ธมมชโร
วัดปัจจันบุรี
32)
ชุติมนฺโต
วัดนวติตถาราม
33)
เตชธมฺโม
วัดไทย
34)
สญฺญโต
วัดมงคลศรีนา
35)
กตปุญโญ
วัดภิรมยาราม
36)
ขนฺติพโล
วัดชัยมงคล
37)
วณฺณวุฑฺโฒ
วัดท่าลี่ศรีสะอาด
37 รายการ / 1 หน้า
1