พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
63
วันนี้
822
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
19358
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065862
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปญฺญาวโร
วัดยอดแก้ว
2)
ยโสธโร
วัดอุทุมพร
3)
อภิวันโณ
วัดนาเพียงน้อย
4)
ฐิตวิริโย
วัดนาเพียงน้อย
5)
เตชปุญโญ
วัดภิรมอาราม
6)
วรปญฺโญ
วัดยอดแก้ว
7)
อิสฺสโร
วัดจอมทอง
8)
ฐานธมฺโม
วัดมณีโคตร
9)
เตชธมฺโม
วัดไทย
10)
กตปุญโญ
วัดภิรมยาราม
10 รายการ / 1 หน้า
1