พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
71
วันนี้
596
เมื่อวานนี้
1137
เดือนนี้
15321
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1027506
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อรโณ
วัดนาฬิกาวนาวาส
2)
อมโร
วัดศรีสุมังคล์
3)
ฐานธมฺโม
วัดอุดมมหาวัน
4)
ขนฺติวโร
วัดโพธิ์ศรี
5)
บุตรนนท์
วัดนาฬิกวนาวาส
6)
ปภงฺกโร
วัดสระแก้ว
7)
อติโสภโณ
วัดโพธิ์อารามหลวง
8)
สนฺตจิตโต
วัดศรีชมชื่น
9)
กลฺยาณคุโต
วัดศรีชมชื่น
10)
กิตฺติยตโต
วัดโพธิ์ชัย
11)
จิตฺมโน
วัดลำดวน
12)
ฐิตสํวโร
วัดสิริมหากัจจายมน์
13)
วราวุโธ
วัดสำดวน
14)
สนฺตจิตฺโต
วัดอุดมมหาวัน
14 รายการ / 1 หน้า
1