พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
1118
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18771
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961112
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ญาณสํวโร
วัดหัวหนอง
2)
สีลคุโณ
วัดราษฎร์บำรุง
3)
จนฺทสุทโธ
วัดดงเค็ง
4)
-
วัดท่าสองคอน
5)
-
วัดมรรคสำราญ
6)
-
วัดสำโรงวราราม
7)
สุทธิญาณี
วัดมรรคสำราญ
8)
คุณวีโร
วัดพรหมพิชัย
9)
สิริธมฺโม
วัดโพธิ์ชัย
10)
เตชวโร
วัดหนองฮี
11)
โชติธมฺโม
วัดโคกสีนอก
12)
มหาวีโร
วัดกลางโกสุม
13)
สุเมโธ
วัดเก่าบ้านโพนงาม
14)
โสภิโต
วัดหนองขาม
15)
วชิรญาโณ
วัดบ้านหนองโก
16)
ธมฺมิโก
วัดหนองหว้า
17)
ปณฺฑิโต
วัดป่านาเชือก
18)
ธีรวณฺโณ
วัดมหาชัยพระอารามหลวง
19)
สนฺติมโน
วัดป่าชัยมงคล
20)
กนฺตสีโล
วัดเมืองเสือสุขุมาราม
21)
สุขมโณ
วัดโสมนัส
22)
กตธมฺโม
วัดป่านาเชือก
23)
กุสลจิตโต
วัดสามัคคี
24)
อคฺควณฺโณ
วัดโคกใหญ่
25)
สุธมฺโม
วัดโสมนัส
26)
จนฺทสิริ
วัดวิเศษสมบูรณ์
27)
ฉนฺทสีโล
วัดสุเนตชัชวาล
28)
จิตตกาโร
วัดศรีเวฬุวัน
29)
ปญฺญาปสุโต
วัดป่าธรรมอุทยาน
30)
ปญฺญาทีโป
วัดแสรอรุณ
31)
ฐานวุฑฺโฒ
วัดชัยมงคลวนาราม
32)
ถาวโร
วัดมหาชัย
33)
กตปุญโญ
วัดบรบือสราราม
34)
สุเมโธ
วัดตลาดม่วง
35)
ทีปธมฺโม
วัดอัมพวนารามโนนม่วง
36)
นรินฺโท
วัดหนองบัว
37)
สุนนฺโท
วัดศิริมงคล
38)
สิริวฑฺฒโก
วัดเก่าบ้านโพนงาม
39)
เขมวีโร
วัดสระแก้วบุปผาราม
40)
สุมโน
วัดน้อยดวงสิทธิ์บูรพาราม
41)
ญาณธโร
วัดหนองแวง
42)
เตชวโร
วัดหนองแคน
43)
อตฺตสาโร
วัดดงแคน
44)
สิริคุตฺโต
วัดซำข่าสามัคคี
45)
โรจนจกฺโก
วัดมหาชัยอรามหลวง
46)
ปภากโร
วัดธรรมมงคล
47)
ปภสสฺโร
วัดโพธิ์ชัยปอพาน
48)
อานนฺโท
วัดบ้านกระต่าย
49)
ธมฺมรํสี
วัดมรรคสำราญ
50)
ปภสฺสโร
วัดนาควิชัย
308 รายการ / 7 หน้า
1
2
3
4