พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
35
วันนี้
844
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28794
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075298
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จิตฺตสาโร
วัดโสมมนัส
2)
เขมเมธี
วัดบูรณะอาณาเขต
3)
สิริจนฺโท
วัดปทุมวนาราม
4)
สุทธิญาณี
วัดเจริญผลหนองโน
5)
คุณวีโร
วัดพรหมพิชัย
6)
ปญฺญาทสฺสโน
วัดวิเศษสมบูรณ์
7)
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ้านยาง
8)
มหาวีโร
วัดใต้โกสุม
9)
จนฺทสาโร
วัดพยัคฆภูมิวนาราม
10)
สุเมโธ
วัดสระแก้ว
11)
สิริธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีกระบาก
12)
ธีรวณฺโณ
วัดมหาชัย พระอารามหลวง
13)
สนฺติมโน
วัดป่าชัยมงคล
14)
กตธมฺโม
วัดป่านาเชือก
15)
ชาคโร
วัดธรรมมงคล
16)
สุธีโร
วัดหนองอีดำ
17)
ปญฺญาปสุโต
วัดป่าธรรมอุทยาน
18)
ปิยสีโล
วัดซำแฮด
19)
สุเมโธ
วัดตลาดม่วง
20)
นรินฺโท
วัดหนองบัว
21)
สุนนฺโท
วัดศิริมงคล
22)
สิริวฑฺฒโก
วัดเก่าบ้านโพนงาม
23)
กิตติญาโณ
วัดจันทอุทัย
24)
ปญฺญาวชิโร
วัดท่าสำราญธรรม
25)
โรจนจกฺโก
วัดมหาชัยอรามหลวง
26)
อคฺคจิตโต
วัดห้วยหิน
27)
ปภสสฺโร
วัดโพธิ์ชัยปอพาน
28)
ธมฺมทินฺโน
วัดพุทธาราม
29)
อานนฺโท
วัดหัวขัว
30)
วชิรปญฺโญ
วัดบ้านโด
31)
อรุโณ
วัดป่าธรรมอุทยาน
32)
ยโสธโร
วัดป่ามโนธรรม
33)
สิริภทฺโท
วัดโพธิ์ศรีเชียงเหียน
34)
มหาปญฺโญ
วัดบ้านเขวา
35)
ธิตเมโธ
วัดสว่างสามัคคี
36)
จิตปุญโญ
วัดหนองแวง
37)
ขฺนติพโล
วัดดอนจันทร์วนาราม
38)
พรหมโชโต
วัดโพธ์ศรีแกดำ
39)
อาภสฺสโร
วัดสำโรงรัตนาราม
40)
จกฺกวโร
วัดสำโรงรัตนาราม
41)
ปภสฺสรจิตฺโต
วัดบ้านวังหิน
42)
ชิตมาโร
วัดเกษบุรีดอนก่อ
43)
สุภฺทโท
วัดเจริญผลหนองโน
44)
กตปุญฺโญ
วัดใต้โกสุม
45)
อชิโต
วัดสว่างอารมย์
46)
กสฺสกปุตโต
วัดใต้ดงน้อย
47)
วชิรญาโณ
วัดบ้านหนองโก
48)
อคฺควณฺโณ
วัดโคกใหญ่
49)
ฐานวุฑฺโฒ
วัดนกเหาะ
50)
ทีปธมฺโม
วัดอัมพวนาราม
416 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4