พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
76
วันนี้
995
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11203
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023388
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ้านยาง
2)
สนฺติมโน
วัดป่าชัยมงคล
3)
ปญฺญาปสุโต
วัดป่าธรรมอุทยาน
4)
ปิยสีโล
วัดซำแฮด
5)
อรุโณ
วัดป่าธรรมอุทยาน
6)
ธิตเมโธ
วัดสว่างสามัคคี
7)
จิตปุญโญ
วัดหนองแวง
8)
วชิรญาโณ
วัดบ้านหนองโก
9)
อคฺควณฺโณ
วัดโคกใหญ่
10)
ทีปธมฺโม
วัดอัมพวนาราม
11)
จนฺทสาโร
วัดหนองหว้า
12)
จนฺทิโก
วัดดงเค็ง
13)
ธีรภทฺโท
วัดหนองกุง
14)
จนฺทปุณโณ
วัดโคกล่าม
15)
ชวนปญฺโญ
วัดป่ามอดินแดง
16)
กตปุญโญ
วัดโคกเสือเฒ่า
17)
ฐานวุฑโฒ
วัดสว่างสามัคคี
18)
สนฺติโก
วัดป่าธรรมอุทยาน
19)
สมาจาโร
วัดหนองกุง
20)
สนฺตมโน
วัดอรัญญาวาส
21)
ทินฺนวโร
วัดขวัญเมืองระบือธรรม
22)
สุภทฺโท
วัดโนนทอง
23)
สิริพฺทโร
วัดโนนทอง
24)
จารุวํโส
วัดหนองแวง
25)
ปิยธมฺโม
วัดหัวขัว
26)
คมฺภีรธมฺโม
วัดป่าธรรมอุทยาน
27)
ธมฺมธีโร
วัดบ้านยาง
28)
ธมฺมโชโต
วัดดงเค็ง
29)
จิรสีโล
วัดบ้านยาง
30)
สติสมฺปนฺโน
วัดแสงสว่างอารมณ์
31)
ปุญฺญาคโม
วัดบ้านยาง
32)
ธีรวํโส
วัดดอนกลางวนาราม
33)
ญาณธีโร
วัดบ้านยาง
34)
สุภกิจฺโจ
วัดสว่างโนนทัน
35)
มหาวีโร
วัดบรบือสราราม
36)
ปภากโร
วัดชัยโย
37)
วิทิโต
วัดป่าธรรมอุทยาน
38)
โสภิโต
วัดป่ามอดินแดง
39)
จกฺกวโร
วัดสุคันธาราม
40)
สิริจนฺโท
วัดหนองคูใหญ่
41)
เตชปญฺโญ
วัดดอนงัว
42)
ปริสุทฺโธ
วัดบกพร้าว
43)
มหาวีโร
วัดโนนสวรรค์
44)
ญาณสํวโร
วัดหัวหนอง
45)
สีตจิตฺโต
วัดโนนราษี
46)
จนฺทสุทโธ
วัดดงเค็ง
47)
ติสฺสโร
วัดบ้านแดง
48)
ฐานะสัมปันโน
วัดป่าธรรมอุทยาน
48 รายการ / 1 หน้า
1