พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
70
วันนี้
308
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
18844
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065348
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุนนฺโท
วัดศิริมงคล
2)
สุธมฺโม
วัดไผ่ล้อม
3)
ฐานิสสฺโร
วัดป่าไตรภูมิ
4)
ชยานนฺโท
วัดตระคลอง
5)
กิตติสาโร
วัดสระบัว
6)
สิริธมฺโม
วัดหนองแสนใต้
7)
ปภสฺสโร
วัดกลาง
8)
รตนวณฺโณ
วัดหนองแสนเหนือ
9)
ธมฺมธโร
วัดติกขมณีวรรณ
10)
สิริวณฺโณ
วัดอัมพวัน
11)
ฉฺนทสีโล
วัดโพธาราม
12)
ถาวโร
วัดโสมนัสประดิษฐ์
13)
อภินนฺโท
วัดโนนทัน
14)
หิริธมฺโม
วัดสองห้องใต้
15)
กนฺตสีโล
วัดสองห้องใต้
16)
อคฺคธมฺโม
วัดขามป้อม
17)
ฐานวโร
วัดจอกขวาง
18)
อตฺตทนฺโต
วัดเทพศิริหนองกุง
19)
ฐานุตฺตโร
วัดหนองเดิ่น
20)
อติธมฺโม
วัดงัวบา
21)
จิตฺตทนฺโต
วัดโสมนัสประดิษฐ์
22)
ญาณสาโร
วัดโสมนัสประดิษฐ์
23)
จนฺทโชโต
วัดหนองคูม่วง
24)
อริยธโน
วัดสระบัว
25)
จารุธมฺโม
วัดตำแย
26)
ชยเมธี
วัดโสมนัสประดิษฐ์
27)
ปิยธมฺโม
วัดคูชาดพัฒนา
28)
อาสโภ
วัดหนองบก
29)
เหมิโก
วัดโคกเต่า(ธาตุโพธิ์ทอง)
30)
อภิสิทฺโธ
วัดโสมนัสประดิษฐ์
31)
ฐิติญาโณ
วัดหนองแสนเหนือ
32)
อคฺคธมฺโม
วัดสองห้องใต้
33)
อภิญาโณ
วัดโพธาราม
34)
จนฺทูปโม
วัดโนนตูม
35)
ญาณธโร
วัดหนองแวง
35 รายการ / 1 หน้า
1