พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
86
วันนี้
580
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25885
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968226
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อติพโล
วัดสระแก้ว
2)
-
วัดบูรพาภิราม
3)
-
วัดบ้านโสกเชือก
4)
-
วัดบูรพาภิราม
5)
-
วัดบูรพาภิราม
6)
-
วัดสระทอง
7)
ฐานวโร
วัดกอนประชาราม
8)
ปญฺญาทีโป
วัดสัตตาราม
9)
คุตฺตธมฺโม
วัดบ้านป่าดวน
10)
ธมฺมธโร
วัดบูรพา
11)
ฐิตฺสีโล
วัดแพงศรี
12)
ฐานิโย
วัดศิริชัยธาราม
13)
อินฺทญาโณ
วัดหงส์สุวรรณาวาส
14)
ปิยธมฺโม
วัดขุนเทหนองสิม
15)
จนฺทสาโร
วัดป่าหนองสิม
16)
มหทฺธโน
วัดสว่างโหรา
17)
สิริปญฺโญ
วัดมาลาภิรมย์
18)
ฐิตสาโร
วัดบ้านหนองบั่ว
19)
ถาวโร
วัดศรีอุดมชัยคาม
20)
อภินนฺโท
วัดกลางขี้เหล็ก
21)
จนฺทโชโต
วัดหงษ์ทองคณาราม
22)
ขนฺติธโร
วัดราชวารี
23)
เอกรินฺโท
วัดป่าเมตตาธรรม
24)
วรสทฺโธ
วัดท่าวารี
25)
ธมฺมวโร
วัดโนนสวาท
26)
กิตฺติปญฺโญ
วัดมงคลประสิทธิ์
27)
พรหมฺสโร
วัดชัยมงคล
28)
ปญฺญาวโร
วัดบูรพาภิราม
29)
จารุวณฺโณ
วัดอุดมวารี
30)
ปภสฺสโร
วัดโพธิ์ศรีวนาราม
31)
เทวธมฺโม
วัดเวฬุวัน
32)
ฐานวโร
วัดสระโพธิ์
33)
ญาณธโร
วัดจินดามณี
34)
เขมธโร
วัดโพธิ์ศรีทอง
35)
สีลเตโช
วัดโคกมอน
36)
อริโย
วัดป่าบัวทอง
37)
จนฺทสาโร
วัดศรีพุทธาวาส
38)
จนฺทสโร
วัดโพนเดื่อ
39)
จนฺทโสภโณ
วัดวารีกุฎาราม
40)
เตชธมฺโม
วัดโนนสะอาด
41)
อุปกาโร
วัดพรมพิทักษ์วนาราม
42)
ปญฺญาทีโป
วัดอุทยานธรรมลานพระตั้ง
43)
กตธมฺโม
วัดพุทธสามัคคี
44)
อุตฺตโม
วัดศรีอริยวงศ์
45)
สุเมโธ
วัดสุทธิอัมไพรวัลย์
46)
กนฺตสีโล
วัดธาตุ
47)
อตฺตสาโร
วัดบ้านไก่นา
48)
กนฺตสีโล
วัดป่าดอนแคน
49)
ถาวโร
วัดโนนสวรรค์
50)
เขมจาโร
วัดขันตินิวาส
421 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4