พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
60
วันนี้
533
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10741
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022926
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จนฺทสาโร
วัดป่าหนองสิม
2)
เตชปญฺโญ
วัดบ้านหนองผือน้อย
3)
สีลเตโช
วัดโคกมอน
4)
โชติธมฺโม
วัดสุคันธาราม
5)
อภโย
วัดเหล่าสวนมอน
6)
โอภากโร
วัดสระเกษ
7)
สมจิตฺโต
วัดศรีมาลัย
8)
ฐานวโร
วัดสว่างอารมณ์
9)
คุณากโร
วัดน้ำใส
10)
ญาณพโล
วัดโพธิ์ทองพัฒนาราม
11)
ฆรมุตฺโต
วัดป่าหนองสิม
12)
อนาลโย
วัดโพธิ์ศรีไสล
13)
ถาวโร
วัดไตรภูมิ
14)
สํวโร
วัดร้อยเอ็ด
15)
ชาตปญฺโญ
วัดสว่างอารมณ์
16)
ฐานทตฺโต
วัดหนองผือน้อย
17)
สุทฺธธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
18)
จารุธมฺโม
วัดศรีชมภู
19)
จนฺทสีโล
วัดสว่างอารมณ์
20)
วิพโล
วัดเก่าน้อย
21)
ขนฺติพโล
วัดดอนแคน
22)
ธีรปญฺโญ
วัดหนองครอง
23)
ติสฺสวํโส
วัดสวรรคงคา
24)
ฐิตสาโร
วัดบ้านโนนเมือง
25)
มหาภิณโญ
วัดบ้านหนองครอง
26)
ภูริญาโณ
วัดถาวรรังษี
27)
ฐิติโก
วัดบ้านดอนแคน
28)
ปสามจิตฺโต
วัดนางงาม
29)
ปมุตฺโต
วัดป่าสังข์
30)
โชติปุณฺโณ
วัดป่าหนองสิ่ม
31)
จารุธมฺโม
วัดทรงธรรม
32)
ปุญฺญกาโม
วัดหนองบัวเลิง
33)
ปุญญผโล
วัดสวรรคงคา
34)
ทีปธมฺโม
วัดโคกมอน
35)
ชาคโร
วัดราษฎร์สามัคคี
36)
ฐิตมโน
วัดดอนดู่
37)
ถาวโร
วัดร่องคำ
38)
เตชปญโญ
วัดหนองครอง
39)
ฐานุตฺตโร
วัดป่าสังข์
40)
จนฺทสีโล
วัดศิลาพัฒนาภูมิ
41)
กิตฺติสาโร
วัดบ้านโคกมอน
41 รายการ / 1 หน้า
1