พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
82
วันนี้
986
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11194
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023379
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สีลเตโช
วัดโคกมอน
2)
อภโย
วัดเหล่าสวนมอน
3)
สํวโร
วัดร้อยเอ็ด
4)
ขนฺติพโล
วัดดอนแคน
5)
ฐิตสาโร
วัดบ้านโนนเมือง
6)
ฐิติโก
วัดบ้านดอนแคน
7)
ปมุตฺโต
วัดป่าสังข์
8)
ปุญฺญกาโม
วัดหนองบัวเลิง
9)
ทีปธมฺโม
วัดโคกมอน
10)
ฐิตมโน
วัดดอนดู่
11)
ถาวโร
วัดร่องคำ
12)
ฐานุตฺตโร
วัดป่าสังข์
13)
กิตฺติสาโร
วัดบ้านโคกมอน
13 รายการ / 1 หน้า
1