พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
77
วันนี้
995
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11203
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023388
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
เตชปญฺโญ
วัดสระโนน
2)
โชติวํโส
วัดคุยแต้ (สันติธรรมวราราม)
3)
สุทฺธิจิตฺโต
วัดสระปทุม
4)
เตชวฺโต
วัดสระโนน
5)
สุจิตฺโต
วัดสระโนน
6)
อธิปญโญ
วัดหนองขาม
7)
อินฺทสโร
วัดตระคลองบึง
8)
ปญฺญารกฺโข
วัดสุวรรณารามบ้านโคกทม
8 รายการ / 1 หน้า
1