พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
738
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28688
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075192
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐานวโร
วัดกอนประชาราม
2)
เทวธมฺโม
วัดเวฬุวัน
3)
ธัมฺมรํสี
วัดบูรพาภิราม
4)
ปญญาวชิโร
วัดผันทนาราม
5)
อํสุมาลี
วัดสระทอง
6)
อานนฺโท
วัดประชารังสวรรค์
7)
สุทฺธาโภ
วัดสระทอง
8)
เตชปญฺโญ
วัดบูรพาภิราม
9)
สุเมธโส
วัดธัญญาวาส
10)
อคฺควณฺโณ
วัดบ้านเหล่าขาม
11)
วชิรญาโณ
วัดเวฬุวัน
12)
สิริเตโช
วัดบ้านดู่น้อย
13)
จนฺทปชฺโชโต
วัดบูรพาภิราม
14)
สิริภทฺโท
วัดสะอาดสมบูรณ์
15)
คุณวุฑโฒ
วัดบ้านอ้น
16)
ปภสฺสโร
วัดหนองตาไก้
17)
อุตฺตมสีโล
วัดธรรมจารีนิวาส
18)
อนุตฺตโร
วัดบูรพาภิราม
19)
ชินวโร
วัดบูรพาภิราม
20)
วชิรญาโณ
วัดบ้านโคกพิลา
21)
ปญฺญาธโร
วัดบ้านหนองแคน
22)
เตชธมฺโม
วัดบ้านขอนแก่นเหนือ
23)
สิริธมฺโม
วัดราษฎร์ศิริ
24)
รตนรํสี
วัดบูรพาภิราม
25)
ธีรวโร
วัดกลางมิ่งเมือง
26)
ปิยธมฺโม
วัดบูรพาภิราม
27)
อธิปญฺโญ
วัดบูรพาภิราม
28)
กลฺยาณกิตฺติ
วัดบูรพาภิราม
29)
ปิยภาณี
วัดบูรพาภิราม
30)
มนฺติวฒฺฑโน
วัดสระทอง
31)
ปญฺญารํสี
วัดบูรพาภิราม
32)
สิริโสภโณ
วัดบูรพาภิราม
33)
ตนฺติปาโล
วัดบูรพาภิราม
34)
อาจารสุโภ
วัดบูรพาภิราม
35)
ฉวิวณฺโณ
วัดสระทอง
36)
ฐิตวํโส
วัดเวฬุวัน
37)
ปภาโต
วัดป่าโนนรัง
38)
อนงฺคโณ
วัดราษฎร์สามัคคี
39)
สิริปุญฺโญ
วัดไตรนิคม
40)
อภโย
วัดโนนสูง
41)
อภิปุณฺโณ
วัดอรุณสวัสดิ์
42)
ตปลีโล
วัดหนองหญ้าม้า
43)
ยโสธโร
วัดขอนแก่นเหนือ
44)
ฐานวโร
วัดโนนสว่าง
45)
เตชปุญฺโญ
วัดบูรพาภิราม
46)
ถาวโร
วัดธัญญาวาส
47)
วรธมฺโม
วัดโนนสว่าง
48)
ปุญฺญรโต
วัดศรีจันทร์
49)
ขนฺติโก
วัดสุนทรนิเวศน์
50)
ธมฺมธีโร
วัดบูรพาภิราม
55 รายการ / 2 หน้า
1
2