พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
87
วันนี้
587
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25892
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968233
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ชยธมฺโม
วัดสุทธาวาส
2)
ธมฺมวุทฺโฒ
วัดศรีเมืองจันทร์
3)
-
วัดป่าสุนทรวนาราม
4)
-
วัดเหนือ
5)
-
วัดเหนือ
6)
-
วัดเหนือ
7)
-
วัดสว่างหัวนาคำ
8)
-
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
9)
-
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
10)
มหามงฺคโล
วัดป่าเมืองภูแล่นช้าง
11)
วุฑฒิธมฺโม
วัดป่าสันติวาสอินทาราม
12)
จนฺทโชโต
วัดสว่างคงคา
13)
สนฺตจิตโต
วัดอรุณสว่างวนาราม
14)
สนฺตกาโย
วัดเหนือ
15)
หิริธมฺโม
วัดสว่างบึงทอง
16)
สิรินฺทโร
วัดกัลยาณบริหาร
17)
จกฺกวโร
วัดมหามัจฉาราม
18)
ฐานวฺโร
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
19)
สิริวฑฺฒโก
วัดเหนือ
20)
โอภาโส
วัดสวรพร้าวดงพัง
21)
ธมฺมปญฺโญ
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
22)
ปัญญาวโร
วัดอินทรประทานพร
23)
กตธมฺโม
วัดสระบัวราฎร์ประดิษฐ์
24)
ปภสฺสโร
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
25)
รกฺขิตธมฺโม
วัดบ้านลาด
26)
จารุธมฺโม
วัดหนองหอไตร
27)
มหาปัญโญ
วัดโคกกลาง
28)
อุตฺตมสีลโป
วัดป่าสุขประเสริฐสามัคคี
29)
ปิยธโร
วัดโพธิ์ชัยหนองบัวกลาง
30)
มหาปุญฺโญ
วัดศิริอัมพวังยาง
31)
ติสฺสวโร
วัดหนองหญ้าปล้อง
32)
อคฺคปญฺโญ
วัดกกตาล
33)
อภิฉนฺโท
วัดชลประทาน
34)
ฐานวโร
วัดอุทัยโนนเขวา
35)
ขนติธมฺโม
วัดอนุมัจฉาราม
36)
สํวโร
วัดโพธิ์ศรีบึงไฮ
37)
อุตฺตโม
วัดราษฎร์คงคาสีมาราม
38)
ฐานิสฺสโร
วัดมหามัจฉาราม
39)
ฐิตสีโล
วัดศรีทองโนนสมบูรณ์
40)
อาภาคโม
วัดศรีธาตุกุดสังข์
41)
จนฺทวํโส
วัดศิริมงคล
42)
โชติญาโณ
วัดดอนสวรรค์
43)
โชติโก
วัดศรีธาตุกุดสังข์
44)
อุตฺตโม
วัดสว่างโพธิ์ศรี
45)
ธมฺมวุฑโฒ
วัดดงเด็ง
46)
กนฺตสีโล
วัดคำมัจฉาราม
47)
ทิฏฐธมฺโม
วัดคำขาม
48)
สุมโณ
วัดสระหินไชยมัค
49)
สิริปุณฺโณ
วัดป่านกขาบ
50)
สนฺตจิตโต
วัดดงอัคคะ
288 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4