พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
83
วันนี้
1121
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18774
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961115
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปญฺญาธโร
วัดกลางโพธิ์ชัย
2)
จนฺติพโล
วัดศรีชมพู
3)
สุวฑฺฒโน
วัดประดู่วนาราม
4)
อินฺทปณโณ
วัดศรีวิลัย
5)
อุตฺตสีโล
วัดอุทการาม
6)
อคฺคปญโญ
วัดบูรพาราม
7)
สุจิตฺโต
วัดเขื่อนสามัคคี
8)
วรธมฺโม
วัดโนนศรีแก้ว
9)
ปริสุทฺโธ
วัดโพธิ์ชัย
10)
กตปุญโญ
วัดศรีสะอาด
11)
ขนฺติธโร
วัดบูรพาราม
12)
ฐานวิปุโล
วัดบูรพาราม
13)
นริสฺสโร
วัดสุทธาวาส
14)
อินฺทญาโน
วัดสระแก้ว
15)
วธธมฺโม
วัดโนนสะเคียน
16)
อธิปญโณ
วัดศรีบุญชู
17)
โอภาโส
วัดศรีคูณพัฒนา
18)
วีธเตโช
วัดทุ่งนาศิริพลเมือง
19)
คุณสมฺปนฺโน
วัดโพนสว่าง
20)
ขนฺติวโร
วัดศรีชมภู
21)
อรุโณ
วัดสว่างภิรมณ์
22)
สุมิตฺโต
วัดคอนสวรรค์
23)
จิตฺตมโน
วัดศรีบุญเรือง
24)
ฐิตธมโม
วัดสระทอง
25)
กวิวํโส
วัดทุ่งหนองบึงใหญ่
26)
โชติปญโญ
วัดศรีสมพร
27)
อาทโร
วัดสว่างอารมณ์
28)
อกนนฺโท
วัดโพธิ์ชัย
29)
ธมฺมธโร
วัดสุทธิมงคล
30)
ฐานิสฺสโร
วัดสุทธาวาส
31)
อธิจิตโต
วัดสุทธาวาส
32)
ธมฺมจโร
วัดยอดลำธาร
33)
ธีรปญโญ
วัดศรีประดิษฐาราม
34)
จรณสมฺปนฺโน
วัดศรีบุญธรรม
35)
ชยปุตฺโต
วัดศรีสะอาดดำรงค์ธรรม
36)
อคฺคธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
37)
ญาณธีโร
วัดป่าเอราขันธิ์วิปัสมาวาส
38)
คมฺภีโร
วัดป่าเยรมณี
39)
ธมฺมวโร
วัดสมศรี
40)
มหาปญโญ
วัดศรีหนาถ
41)
ปิยสีโล
วัดป่าบ้านตาด
42)
สุจิตฺโต
วัดบ้านวัฒนา
43)
มนาปนยิโก
วัดสระพังทอง
44)
สิทฺธิชโย
วัดใหม่แสงอรุณ
45)
กิตติญาโณ
วัดศรีสว่างคำฮุย
46)
สิริมงฺคโล
วัดศรีบุญเรือง
47)
ฐานิโน
วัดคันธารมณ์
48)
ปภาโส
วัดศรีสถาน
49)
โชติญาโณ
วัดลุมพินีวัน
50)
จนฺทิโม
วัดบ้านใหม่ไชยา
235 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4