พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
37
วันนี้
845
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28795
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075299
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โชติญาโณ
วัดลุมพินีวัน
2)
ญาณทีโป
วัดโพธิ์ชัย
3)
ญาณวฑฺฒโก
วัดประกวดศิริขันธ์
4)
คุตฺตสีโล
วัดอุทการาม
5)
วรธมฺโม
วัดโนนศรีแก้ว
6)
ธมฺมสุนฺทโร
วัดพระธาตุศรีมงคล
7)
จารุธมฺโม
วัดสว่างภิรมณ์
8)
นริสฺสโร
วัดสุทธาวาส
9)
อินฺทญาโน
วัดสระแก้ว
10)
วธธมฺโม
วัดโนนสะเคียน
11)
อธิปญฺโญ
วัดโพนแพงรัตนสังฆาราม
12)
จนทปญโญ
วัดเทพพิทักษ์
13)
วีรเตโช
วัดชัยชนะหนองน้อย
14)
เทวสิรินฺธโร
วัดพระธาตุศรีมงคล
15)
กตธมฺโม
วัดยอดแก้ว
16)
คุณสมฺปนฺโน
วัดโพนสว่าง
17)
โชติปาโล
วัดม่วงคำ
18)
สุขธมโม
วัดมรรคสิริขรรธ์
19)
จิตตฺสํวโร
วัดแสงสุริโยทัย
20)
ปุณญฺมโน
วัดบูรพา
21)
จิตฺตมโน
วัดศรีบุญเรือง
22)
ฐิตธมโม
วัดบ้านนายอ
23)
ปริปุณโณ
วัดจอมแจ้ง
24)
โชติปญโญ
วัดศรีสมพร
25)
อภิวฑฺฒโน
วัดศรีจอมพล
26)
วฑฺฒนชโย
วัดโนนฤๅษี
27)
ขนฺติโก
วัดสว่างอารมณ์
28)
อภิปฺปสนฺโน
วัดศรีชมชื่น
29)
กตธมฺโม
วัดพรสวรรค์
30)
ธมฺมธโร
วัดสุทธิมงคล
31)
อุปคุตโต
วัดสว่างอารมณ์
32)
ฐานิสฺสโร
วัดสุทธาวาส
33)
อธิจิตฺโต
วัดสุทธาวาส
34)
จรณสมฺปนฺโน
-
35)
ธมฺมวโร
วัดสมศรี
36)
มหาปญโญ
วัดศรีมงคล
37)
ปิยสีโล
วัดป่าบ้านตาด
38)
สุจิตฺโต
วัดบ้านวัฒนา
39)
สิทฺธิชโย
วัดใหม่แสงอรุณ
40)
กิตติญาโณ
วัดศรีสว่างคำฮุย
41)
สิริมงฺคโล
วัดศรีบุญเรือง
42)
ฐานิโย
วัดคันธารมณ์
43)
ถิรปญโญ
วัดม่วงลาย
44)
สุธมฺโม
วัดสังคมโพธาราม
45)
จนฺทิโม
วัดบ้านใหม่ไชยา
46)
อธิปญฺโญ
วัดโคกสูง
47)
ธมฺมปาโล
วัดสัมพันธวงศ์
48)
เตชวโร
วัดสันติสุขพัฒนา
49)
ปญญาวชิโร
วัดศรีบุญเรือง
50)
นิรุตติกุสโส
วัดพระธาตุศรีสมพร
213 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4