พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
46
วันนี้
681
เมื่อวานนี้
1416
เดือนนี้
25697
เดือนที่ผ่านมา
31845
ทั้งหมด
885994
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุรวํโส
วัดใหม่ชัยภูมิ
2)
ขนฺติโก
วัดกองมณี
3)
-
วัดพระกลาง
4)
อติโรจโน
วัดดอนนางหงส์
5)
กนฺตสีโล
วัดยอดแก้ว
6)
จิตฺตปญฺโญ
วัดโพนสวัสดิการาม
7)
มหาญาโณ
วัดหนองสะโน
8)
สุเมธโส
วัดศรีชมชื่น
9)
ธมฺมิโก
วัดตาลใหญ่
10)
ธมฺมทินฺโน
วัดกลาง
11)
สนฺตกาโย
วัดพระธาตุพนม
12)
อมโร
วัดศรีชมภู
13)
คมฺภีรปญฺโญ
วัดศรีสะอาด
14)
ทินนฺยดส
วัดศรีผึ้งวิทยาราม
15)
ฐานุตฺตโร
วัดทรายคำ
16)
ธมฺมภทฺโท
วัดบูรพาราม
17)
อภิชิโต
วัดราชสามัคคี
18)
โสภณคุโณ
วัดศรีธนนชัย
19)
ฐิตเมโธ
วัดไทยนิยม
20)
จนฺทสีโล
วัดกลาง
21)
รตนปุตโต
วัดธาตุพนม
22)
ฐานรโต
วัดราชกิจศิลาเหล็ก
23)
ชุตินธโร
วัดศรีดาราม
24)
อคฺคธมฺโม
วัดศรีสะอาด
25)
ฐิติโก
วัดบุบผาราม
26)
ชุตินธโร
วัดบ้านน้อยทวย
27)
ชยาภินนฺโท
วัดศรีชมภู
28)
อมิมุตฺโต
วัดวิชัยการาม
29)
ถิรปญฺโญ
วัดดาราราม
30)
โชติปาโล
วัดศรีชมภูดาลัย
31)
ธีรธมฺโม
วัดราชกิจศิลาเหล็ก
32)
โสภณคุโณ
วัดทรายศรี
33)
อชิโต
วัดโพธิ์ชัย
34)
สุธมฺโม
วัดภูพานอุดมธรรม
35)
ฐานิโย
วัดสำนักสงฆ์มงคลสมบรูณ์
36)
จนฺทวงฺโส
วัดป่าภูหัวดิน
37)
อภิวฒฺฑวาโท
วัดโพนสวรรค์
38)
อนาลโย
วัดทรายศรี
39)
ปภสฺโร
วัดท่าสาลีลำพร
40)
ธมฺมธโร
วัดศรีดาราม
41)
ฐิตกุสโล
วัดทรายศรี
42)
ตฏฺฐจิตโต
วัดโคกกุง
43)
สุชาโต
วัดน้อยโพธิ์คำ
44)
พุทธสีโล
วัดศรีบุญเรือง
45)
ปญฺญาวโร
วัดโสมนัสไชยาวาส
46)
ติสโญ
วัดสิมวาส
47)
เตชวโร
วัดศรีชมชื่อ
48)
คเวสโก
วัดศรีเจริญธรรม
49)
กตฺปุญโญ
วัดอำพา
50)
เทวสุโภ
วัดโพธิ์ศรี
314 รายการ / 7 หน้า
1
2
3
4