พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
46
วันนี้
665
เมื่อวานนี้
1416
เดือนนี้
25681
เดือนที่ผ่านมา
31845
ทั้งหมด
885978
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐานุตฺตโร
วัดทรายคำ
2)
ชุตินธโร
วัดศรีดาราม
3)
ฐิติโก
วัดบุบผาราม
4)
อมิมุตฺโต
วัดวิชัยการาม
5)
ถิรปญฺโญ
วัดดาราราม
6)
โสภณคุโณ
วัดทรายศรี
7)
อชิโต
วัดโพธิ์ชัย
8)
อนาลโย
วัดทรายศรี
9)
ธมฺมธโร
วัดศรีดาราม
10)
ฐิตกุสโล
วัดทรายศรี
11)
จินตาบโย
วัดยางสูง
12)
พลญาโณ
วัดบางประสิทธิ์
13)
อภิปสนฺโน
วัดวิชัยการาม
14)
ผาสุโก
วัดโพนสว่าง
15)
พุทธสํโร
วัดยางสูง
16)
จนฺทสาโร
วัดโพธ์ชัย
17)
สติสมฺปนฺโน
วัดศรีสมบูรณ์
18)
ติกฺขญาโณ
วัดโพนสว่าง
19)
สญฺญโต
วัดศรีบุญเรือง
20)
จนทวํโร
วัดศรีบุญเรือง
21)
สิรินธโร
วัดโพนสว่าง
22)
ธมฺมจรี
วัดศรีบุญเรือง
23)
ปภสสฺโร
วัดดาราราม
24)
โชติธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
25)
สุวณฺณชาโต
วัดศรีสงคราม
26)
นรินโท
วัดวิชัย
27)
ฐิตวุฑฒิ
วัดศรีสงคราม
28)
วิจกฺขโณ
วัดทรายศรี
29)
ธนปญฺโญ
วัดดาราราม
30)
รตฺนญาโน
วัดทรายศรี
31)
วรญาโณ
วัดทรายศรี
32)
โชติธมฺโม
วัดศรีสงคราม
33)
สุทธฺโก
วัดศรีบุญเรือง
34)
ถาวโร
วัดศรีสวาสดิ์
35)
อินฺทวีโร
วัดศรีวิชัย
36)
ยตินฺธโร
วัดทรายศรี
37)
สุทฺธฺจิตโต
วัดอินแปลง
38)
พุทธสาโร
วัดศรีดาราม
39)
ภทฺรเมธี
วัดทรายศรี
40)
อาภายุตโต
วัดศรีดาราม
41)
จนฺทสาโร
วัดดาราราม
42)
มหานาโค
วัดโพธิ์ชัย
43)
-
วัดศรีสงคราม
44)
-
วัดจำปา
45)
ธีรปญฺโญ
วัดจอมแจ้ง
46)
-
วัดบ้านสามผง
47)
-
วัดกัลยาราม
48)
สุภาจาโร
วัดศรีดาราม
48 รายการ / 1 หน้า
1