พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
47
วันนี้
673
เมื่อวานนี้
1416
เดือนนี้
25689
เดือนที่ผ่านมา
31845
ทั้งหมด
885986
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธมฺมิโก
วัดตาลใหญ่
2)
อมโร
วัดศรีชมภู
3)
ชยาภินนฺโท
วัดศรีชมภู
4)
ภูริวฑฺฒโก
วัดนาควิลัยแก้ว
5)
ฐิตธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
6)
อนุตฺตโร
วัดอรุณวนาราม
7)
ปุญญคโม
วัดจำปา
8)
สุเมโธ
วัดธาตุประสิทธิ์
9)
ปภสฺสโร
วัดธาตุประสิทธิ์
10)
พุทธวโร
วัดโพธิ์ชัย
11)
ขนฺติธมฺโม
วัดศรีชมภู
12)
ฐิตธมฺโม
วัดเหล่าพัฒนา
13)
ชาตธมฺโม
วัดโพธิ์เครือ
14)
กตฺปุญโญ
วัดมุทิตาธรรม
15)
จตฺตมโล
วัดศรีบุญเรือง
16)
กิตติญาโณ
วัดชนะสังวร
17)
สิริญาโณ
วัดศรีชมภู
18)
ขนติธมฬโม
วัดศรีมงคล
19)
กตฺปุญโญ
วัดศรีโพธิ์ชัย
19 รายการ / 1 หน้า
1