พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
129
วันนี้
425
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8256
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020441
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ทินฺนยโส
วัดศรีผึ้งวิทยาราม
2)
โสภณคุโณ
วัดศรีธนนชัย
3)
โชติปญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
4)
ฐานกโร
วัดโพนทอง
5)
สตฺติธโร
วัดหนองไม้งอย
6)
จนฺทฺปชฺโชโต
วัดสว่างอารมณ์
7)
ถาวโร
วัดสระแก้ว
8)
ปคุณธมฺโม
วัดปัจฉิมาวาส
9)
ธมฺมทีโป
วัดศรีบุญเรือง
10)
ธมฺมจาโร
วัดธาตุเรณู
11)
วชิรวํโส
วัดบูรพาราม
12)
อินทปญฺโญ
วัดโนนสวรรค์
13)
จนฺทสาโร
วัดสระแก้ว
14)
อคฺคธมฺโม
วัดนายอน้อย
15)
จนฺทูปโม
วัดศรีธนนชัย
16)
นาควโร
วัดชลประทานนิมิตร
17)
กนฺตสีโล
วัดโนนสว่าง
18)
จิตฺตสํวโร
วัดประชาวุฒิวราราม
19)
วุฑฺฒิเมธี
วัดม่วงไข่
20)
จิตฺตปญฺโญ
วัดนายอภิรมย์
21)
ธมฺมจาโร
วัดนาเจริญ
22)
คุณยุตฺโต
วัดสระแก้ว
22 รายการ / 1 หน้า
1