พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
585
เมื่อวานนี้
1137
เดือนนี้
15310
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1027495
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปริสุตฺตโม
วัดจอมแจ้ง
2)
วิรโช
วัดดาราราม
3)
ชุตินฺธโร
วัดศรีดาราม
4)
สุเมธโส
วัดทรายศรี
5)
อนาลโย
วัดทรายศรี
6)
ธมฺมธโร
วัดศรีดาราม
7)
ฐิตกุสโล
วัดทรายศรี
8)
สิทฺธิยุตโต
วัดศรีสงคราม
9)
จินฺตามโย
วัดยางสูง
10)
อภิปสนฺโน
วัดวิชัยการาม
11)
ธมฺมจารี
วัดศรีบุญเรือง
12)
ติกฺขญาโณ
วัดโพนสว่าง
13)
สญฺญโต
วัดศรีบุญเรือง
14)
สิรินฺธโร
วัดโพนสว่าง
15)
โชติธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
16)
สุรกฺโข
วัดจำปา
17)
สุวณฺณชาโต
วัดเหนือวิชัยพัฒนาราม
18)
อภิปญฺโญ
วัดดาราราม
19)
รตนญาโณ
วัดทรายศรี
20)
สุทฺธิโก
วัดศรีบุญเรือง
21)
ตปสีโล
วัดยางสูง
22)
ปิยธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
23)
จนฺทวํโร
วัดศรีบุญเรือง
24)
อติวีโร
วัดสหธรรมิก
25)
สุทฺธิจิตฺโต
วัดอินทร์แปลง
26)
ผาสุกวิหาโร
วัดศรีสงคราม
27)
ภทฺรเมธี
วัดทรายศรี
28)
อาภายุตฺโต
วัดศรีดาราม
29)
มหานาโค
วัดโพธิ์ชัย
30)
ฐานุตฺตโร
วัดทรายคำ
31)
ผาสุโก
วัดโพนสว่าง
32)
สิริปญฺโญ
วัดกัลยาราม
33)
สุภาจาโร
วัดศรีดาราม
34)
รติโก
วัดศรีสงราม
34 รายการ / 1 หน้า
1