พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
154
วันนี้
706
เมื่อวานนี้
1371
เดือนนี้
21913
เดือนที่ผ่านมา
37023
ทั้งหมด
919233
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐานุตฺตโร
วัดสว่าง
2)
รติโก
วัดนาหลวงอุดมธรรม
3)
จนฺทสโร
วัดชัยเสกมงคล
4)
สิริปุญโญ
วัดแจ้ง
5)
สญฺญโม
วัดบวรพินิจชัย
6)
ฐานวีโร
วัดเวฬุวัน
7)
สุจิณฺโณ
วัดสว่างนิเวศน์
8)
กิตฺติญาโณ
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
9)
อธิจิตฺโต
วัดสุนทราราม
10)
สุปติฏฺฐิโต
วัดอรุณรัศมี
11)
กิตฺติญาโณ
วัดธรรมรังษี
12)
วรปญฺโญ
วัดลัฎฐิกวัน
13)
อติธมฺโม
วัดภูหินเรือ
14)
ปภสฺสโร
วัดนาคำน้อย
15)
อภินนฺโท
วัดศรีบุญเรือง
16)
ฐิติกโร
วัดทุ่งเว้า
17)
ปญฺญาพหุโล
วัดสว่างนิเวศน์
18)
ขนฺติธมฺโม
วัดพระศรีมหาโพธิ์
19)
อุตฺตโม
วัดโพนไฮพัฒนาราม
20)
สญฺญจิตฺโต
วัดนรวราราม
21)
ธีรปญฺโญ
วัดศรีฐาน
22)
สุเมธี
วัดโพธิ์ไทร
23)
จารูวณฺโณ
วัดศรีสุมังค์
24)
อิทฺธิเตโช
วัดขัวสูง
25)
ฉนฺทกาโร
วัดศรีชมพู
26)
โอภาโส
วัดศรีมงคล
27)
จิตฺตกาโร
วัดสระบัว
28)
อิรญฺชโย
วัดนาขามวนาราม
29)
ปุสฺสวโร
วัดพุทโธธัมมธโร
30)
สุจิณฺโณ
วัดนิเวศวิหาร
31)
วิสุทฺธิสาโร
วัดนาอุดมวนาราม
32)
ชินวโร
วัดประดิษฐาราม
33)
สิริมงฺคโล
วัดวารีวรวิหาร
34)
ปคุโณ
วัดเฉลิมชัย
35)
อาสโภ
วัดโพธิ์ศรี
36)
รตฺตวณฺโณ
วัดศรีสำราญ
37)
อคฺคธมฺโม
วัดอรัญญิกาวาส
38)
ปริปุณฺโณ
วัดทรายทอง
39)
อาทิจฺจพโล
วัดอัมพวัน
40)
สุวินโย
วัดป่านาโพธิ์
41)
นถากโร
วัดอัมพวัน
42)
สุปญฺโญ
วัดโพนสว่าง
43)
กุสฺลจิตฺโต
วัดคามวาสี
44)
อคฺคธมฺโม
วัดศรีมุกดาหาร
45)
อมโร
วัดแก่งนาง
46)
ปิยสีโล
วัดนาอุดมวนาราม
47)
จนฺทูปโม
วัดศรีสุวรรณมงคล
48)
วิสุทธิสาโร
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
49)
วรปญฺโญ
วัดพุทโธธัมมธโร
50)
จารุวณฺโณ
วัดอรุณรังษี
148 รายการ / 3 หน้า
1
2
3