พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
781
เมื่อวานนี้
946
เดือนนี้
20263
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1066767
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐานุตฺตโร
วัดสว่าง
2)
เตชวโร
วัดอรุณรังษี
3)
รติโก
วัดนาหลวงอุดมธรรม
4)
นิพฺภโย
วัดศรีสว่างอารมณ์
5)
ปริปุณฺโณ
วัดทรายทอง
6)
ภูริปญฺโญ
วัดศรีจอมมณี
7)
จนฺทสโร
วัดนาอุดมวนาราม
8)
ปญฺญาธโร
วัดปุญญานุสรณ์
9)
ฐานวีโร
วัดเวฬุวัน
10)
สุจิณฺโณ
วัดสว่างนิเวศน์
11)
กิตฺติญาโณ
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
12)
ธนปญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
13)
สุปติฏฺฐิโต
วัดอรุณรัศมี
14)
กิตฺติญาโณ
วัดธรรมรังษี
15)
โชติวโร
วัดคามวาสี
16)
กนฺตสีโล
วัดนิคมเกษตร
17)
สุวินโย
วัดแจ้ง
18)
อนนฺตวํโส
วัดสว่างชมพู
19)
อติธมฺโม
วัดภูหินเรือ
20)
อนุตฺตโร
วัดห้วยกอก
21)
อภินนฺโท
วัดแจ้ง
22)
ฐิติกโร
วัดทุ่งเว้า
23)
สญฺญโม
วัดลัฏฐิกวัน
24)
ปญฺญาพหุโล
วัดสว่างนิเวศน์
25)
ขนฺติธมฺโม
วัดพระศรีมหาโพธิ์
26)
ฐานสีโล
วัดโสภาราม
27)
มหิสฺสโร
วัดหนองกระโซ่
28)
ปริปุณฺโณ
วัดมณีศรีเจริญ
29)
อุตฺตโม
วัดโพนไฮพัฒนาราม
30)
อโสโก
วัดศรีใครทุ่ง
31)
สํวโร
วัดอรัญญาวาส
32)
สุเมธี
วัดสังวร
33)
จารูวณฺโณ
วัดศรีนวนบุปผาราม
34)
ฐานสีโล
วัดแสงสว่าง
35)
หิริสมฺปนฺโน
วัดอัมพวัน
36)
อิทฺธิเตโช
วัดขัวสูง
37)
พรหมฺวโร
วัดอรัญญิกาวาส
38)
ภทฺรเมธี
วัดสว่างชมพู
39)
โอภาโส
วัดศรีมงคล
40)
อิรญฺชโย
วัดนาขามวนาราม
41)
ชินวโร
วัดประดิษฐาราม
42)
อภินนฺโท
วัดราษฏ์สามัคคี
43)
ปคุโณ
วัดเฉลิมชัย
44)
อาสโภ
วัดโพธิ์ศรี
45)
รตฺตวณฺโณ
วัดศรีสำราญ
46)
อคฺคธมฺโม
วัดอรัญญิกาวาส
47)
เตชปญฺโญ
วัดเทพชุมนุม
48)
สุรจิตฺโต
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
49)
สนฺตมโน
วัดศรีสุริยาราม
50)
สุปญฺโญ
วัดนรวราราม
163 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4