พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
35
วันนี้
1019
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11227
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023412
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุจิณฺโณ
วัดสว่างนิเวศน์
2)
กิตฺติญาโณ
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
3)
สุปติฏฺฐิโต
วัดอรุณรัศมี
4)
สุวินโย
วัดแจ้ง
5)
อนนฺตวํโส
วัดสว่างชมพู
6)
อติธมฺโม
วัดภูหินเรือ
7)
อภินนฺโท
วัดแจ้ง
8)
ฐิติกโร
วัดทุ่งเว้า
9)
ปญฺญาพหุโล
วัดสว่างนิเวศน์
10)
ฐานสีโล
วัดโสภาราม
11)
ปริปุณฺโณ
วัดมณีศรีเจริญ
12)
อโสโก
วัดศรีใครทุ่ง
13)
สุเมธี
วัดสังวร
14)
หิริสมฺปนฺโน
วัดอัมพวัน
15)
พรหมฺวโร
วัดอรัญญิกาวาส
16)
ภทฺรเมธี
วัดสว่างชมพู
17)
โอภาโส
วัดศรีมงคล
18)
ชินวโร
วัดประดิษฐาราม
19)
อภินนฺโท
วัดราษฏ์สามัคคี
20)
ปคุโณ
วัดเฉลิมชัย
21)
อาสโภ
วัดโพธิ์ศรี
22)
อคฺคธมฺโม
วัดอรัญญิกาวาส
23)
สุรจิตฺโต
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
24)
สิริสาโร
วัดสว่าง
25)
วิสุทธิสาโร
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
26)
นรินโท
วัดศรีบุญเรือง
27)
จกฺกวโร
วัดสว่างชมพู
28)
กนฺตสีโล
วัดมาลา
29)
สมจิตฺโต
วัดราษฎร์อำนวย
30)
ปชฺโชโต
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
31)
วชิรเมธี
วัดที่พักสงฆ์สระศรีสำราญ
32)
โสภโณ
วัดศรีบุญเรือง
33)
สุจิตโต
วัดโนนสวรรค์เจริญสุข
34)
กนฺตสีโล
วัดสว่างบุรมย์
35)
ฉนฺทธมฺโม
วัดที่พักสงฆ์อ่างห้วยสิงห์
36)
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดศรีบุญเรือง
37)
อคฺคธมฺโม
วัดเทพนิมิตร
38)
พทฺธสีโล
วัดแจ้ง
39)
ปิยวฑฺฒโน
วัดยอกแก้วศรีวิชัย
40)
อินฺทปญฺโญ
วัดอรุณรัศมี
41)
อินฺทปญฺโญ
วัดอรุณรัศมี
42)
จิตฺตกาโร
วัดสระบัว
43)
จารุธมฺโม
วัดแจ้ง
44)
ปทีโป
วัดอรัญญิกาวาส
45)
ธมฺมวโร
วัดหลักสอง
46)
ธมฺมวโร
วัดโนนสวรรค์เจริญสุข
47)
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดกาญจนะประดิษฐ์
48)
โชติโก
วัดป่าบำเพ็ญธรรม
49)
อภินนฺโท
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
50)
ติสฺสโร
วัดโพธิ์ศรี
64 รายการ / 2 หน้า
1
2