พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
36
วันนี้
845
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28795
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075299
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดดอกเอื้อง
2)
-
วัดหมื่นตูม
3)
-
วัดหมื่นตูม
4)
-
วัดบ้านฟ่อน
5)
ธีรวโร
วัดห้วยผักกูด
6)
จารุวณฺโณ
วัดสามหลัง
7)
นรินฺโท
วัดต้นลาน
8)
คุณวีโร
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
9)
ปัญญาวฑโฒ
วัดปางไม้แดง
10)
อาภทฺธโร
วัดท้าวบุญเรือง
11)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดมหิงสาวาส
12)
จิตฺตปุญโญ
วัดเสาหิน
13)
ชยาภิณณฺโท
วัดนาฟ่อน
14)
มหาวุฒโท
วัดอุทัยธาราม
15)
กุลวฑฺฒโน
วัดสวนดอกพระอารามหลวง
16)
ชยฺยเมธี
วัดดับภัย
17)
ปุญฺญวํโส
วัดบ้านมืดหลอง
18)
ถาวโร
วัดเวฬุวัน
19)
ธมฺมกาโม
วัดสันก้างปลา
20)
พุทธิญาโณ
วัดวาลุการาม
21)
ถิรปุญฺโญ
วัดศรีงาม
22)
เอกวิริโย
วัดหนองบัว
23)
กลฺยาณสิริ
วัดศิริมังคลาราม
24)
โฆสธมฺโม
วัดแม่สะนาม
25)
อคฺคจิตฺโต
วัดบ่อพะแวน
26)
จิตปุญฺโญ
วัดอาศรมป่าหนา
27)
สีลโชโต
วัดดอกม่วงคำ
28)
เตชวโร
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
29)
ฐิตเมโธ
วัดดอนแก้ว
30)
กมโล
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
31)
พฺรหฺมวณฺโณ
วัดนิวาสสถาน
32)
สุทธเมธี
วัดสันโป่ง
33)
จิรวฑฺฒโน
วัดสันป่าเหลียง
34)
ญาณเมธี
วัดสอาดกุญชร
35)
สุเมธโส
วัดหางดง
36)
จนฺทวํโส
วัดมะคายอน
37)
สุกิจฺโจ
วัดศรีโสดา
38)
กิตฺติวฑฺฒโณ
วัดพระธาตุสบฝาง
39)
ฐิตมโน
วัดศรีโสดา
40)
ถิรจิตฺโต
วัดอุโมงค์
41)
อริยวํโส
วัดต้นโชค
42)
อินทฺปญฺโญ
วัดมงคลทุ่งแป้ง
43)
เอกคฺคจิตฺโต
วัดบุปผาราม
44)
คุณานนฺโท
วัดบุปผาราม
45)
อุตฺตมสกฺโก
วัดแม่แพม
46)
สุทธิญาโณ
วัดป่าคา
47)
อารยธมฺโม
วัดศรีลังกา
48)
อานันโท
วัดอาศรมบ้านห้วยขมิ้นนอก
49)
อาภสฺสโร
วัดพระธาตุจอมกิตติ
50)
อาทิปญฺโญ
วัดปางเติม
438 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4