พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
76
วันนี้
625
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25930
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968271
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โสภโณ
วัดสถิตบุญวาส
2)
ปภสฺสโร
วัดสุวรรรคีรี
3)
-
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
4)
พัฒนาคีรีเขต
วัดพระป้าน
5)
-
วัดศรีสองเมือง
6)
-
วัดศรีทรายมูล
7)
ฐิตโสภโณ
วัดท่าข้าม
8)
กนฺตปญฺโญ
วัดสว่างอารมณ์
9)
สีลธโร
วัดเทพาราม
10)
ฐิตเมธี
วัดชัยสถาน
11)
ติกฺขปญฺโญ
วัดดอนปิน
12)
อคฺคธมฺโม
วัดแม่ป๋าม
13)
อาภทฺธโร
วัดท้าวบุญเรือง
14)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดมหิงสาวาส
15)
ชุติปญฺโญ
วัดโสภณาราม
16)
มหาวุฒฺโฑ
วัดอุทัยธาราม
17)
ฐิตยโส
วัดสันกำแพงหลวง
18)
ชยฺยเมธี
วัดดับภัย(เชียงดาว)
19)
ชยธมฺโม
วัดทุ่งหลวง
20)
ภูริวฑฺฒวโร
วัดหนองโค้ง
21)
ธมฺมวิชโย
วัดขัวมุง
22)
ถาวโร
วัดเวฬุวัน
23)
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดหนองสีแจ่ง
24)
ปัญญาวฑโฒ
วัดปางไม้แดง
25)
อริยโชโต
วัดหวลการณ์
26)
ถิรปุญโญ
วัดศรีงาม
27)
สมนปฏิตฐิตกิตติ
วัดร้อยจันทร์
28)
กลฺยาณสิริ
วัดศิริมังคลาราม
29)
อคฺคจิตฺโต
วัดบ่อพะแวน
30)
จิตปุญฺโญ
วัดอาศรมป่าหนา
31)
สีลโช
วัดดอกม่วงคำ
32)
ฐิตเมโธ
วัดดอนแก้ว
33)
สุเมธโส
วัดแม่บวน
34)
จิตฺตทนฺโต
วัดหนองมะจับ
35)
สุทฺธเมธี
วัดสันโป่ง
36)
กิตติวณโณ
วัดป่าเจริญธรรม
37)
โชติวโร
วัดศิริชัยมงคล
38)
จิรวฑฺฒโน
วัดสันป่าเหลียง
39)
ญาณเมธี
วัดสอาดกุญชร
40)
สุเมธโส
วัดหางดง
41)
จนฺทวํโส
วัดมะคายอน
42)
สิริปญฺโญ
วัดก๋ายน้อย
43)
กลฺลยาณวุฑฺโฒ
วัดท่าเรือน
44)
อุเทโน
วัดพระป้าน
45)
อภิวัณโณ
วัดแม่สุน
46)
ถิรจิตฺโต
วัดอุโมงค์
47)
อริยวํโส
วัดพระสิงห์
48)
จนฺทรํษี
วัดกำแพงหิน
49)
อินฺทปญฺโญ
วัดมงคลทุ่งแป้ง
50)
อภิวฑฺฒโน
วัดบุปผาราม
401 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4