พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
91
วันนี้
868
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8699
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020884
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
เตชวโร
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
2)
ธมฺมทีโป
วัดบ้านแปะ
3)
สุเมโธ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
4)
สุภโร
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
5)
กิจฺจวฑฺฒโณ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
6)
กิตฺติญาโณ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
7)
ฐานธมฺโม
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
8)
ฐานวโร
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
9)
กิตติปุญฺโญ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
10)
ยสิสฺสโร
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
11)
ฐิตจิตโต
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
12)
ธมฺมทตฺโต
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
13)
กตปุญฺโญ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
14)
อินฺทวฑฺโณ
วัดห้วยตองสัก
15)
ธมฺมทินโน
วัดโมคคัลลาน
16)
โอภาโส
วัดหนองอาบช้าง
17)
จนฺทโสภโณ
วัดข่วงเปาใต้
18)
พุทฺธสาโร
วัดโรงวัว
19)
ปญฺญาวชิโร
วัดหนองคัน
20)
กิตติญาโณ
วัดหาดนาค
21)
อตตรกฺโข
วัดสบแจ่ม
21 รายการ / 1 หน้า
1