พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
845
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8676
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020861
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
พุทธิญาโณ
วัดวาลุการาม
2)
กลฺยาณสิริ
วัดศิริมังคลาราม
3)
สุทธเมธี
วัดสันโป่ง
4)
รกฺขิโต
วัดมหาวนาภิมุข(แม่จ้อง)
5)
ภทฺทวฑฺฒนจารี
วัดบ้านถ้ำ
6)
สุชาโต
วัดปางไฮ
7)
ฐิตวฑฺฒโณ
วัดใหม่ชลประทานชูชาติ
8)
ปญฺญาวชิโร
วัดมหาวนาภิมุข
9)
จิรธมฺมปญโญ
วัดแม่ฮ้อยเงิน
10)
จารุธมฺโม
วัดใหม่มงคลชัย
11)
สคฺคพุทฺธิ
วัดนิวาสไพรสณฑ์
12)
อคฺคธมฺโม
วัดโป่งน้ำร้อน
13)
พุทฺธสาโร
วัดดอยปล่อยนก
14)
ภทฺทรเมธี
วัดน้ำแพร่
15)
วชิรญาณพาที
วัดวังธาร
16)
สิริวฑฺฒเมธี
วัดสุวรรณฉิมพลี
17)
เขมธมฺโม
วัดสันต้นม่วงเหนือ
18)
ญาณเมธี
วัดบ้านถ้ำ
19)
เอกวณฺณสิริ
วัดวารีสุทธาวาส
20)
ญาณวิจิตฺตปญฺโญ
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
21)
จนฺทรํสี
วัดกำแพงหิน
22)
อนุตฺตโร
วัดสุขวิเวการาม
23)
-
วัดแม่ฮ้อยเงิน
24)
วุฑฺฒิจารี
วัดกัญจน์นิธยาราม
25)
สุทฺธิญาโณ
วัดถาวรรังษี
26)
เขมปญฺโญ
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
27)
ชินวํโส
วัดป่าเหมือด
28)
กิตฺติญาโณ
วัดดอยจอมแจ้ง
29)
ชยวุฑฺโฒ
วัดอัมพวัน
30)
กนตฺสีโล
วัดกัญจน์นิธยาราม
30 รายการ / 1 หน้า
1