พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
75
วันนี้
992
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11200
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023385
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ภูริปญฺโญ
วัดบ้านหลวย
2)
กิตฺติปญโญ
วัดช้างสี
3)
รวิวํโส
วัดพระธาตุหริภุญชัย
4)
ธมฺมานนฺโท
วัดพระธาตุหริภุยชัย
5)
ฐิตธฺมโม
วัดสังฆาราม
6)
มุ่งประโยชน์
วัดมงคลปุญชยาราม
7)
ปริปุญฺโณ
วัดชัยมงคล
8)
สิริเมโธ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
9)
วิรยธมฺโม
วัดหนองเส้ง
10)
กนฺตวีโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
11)
ชยสาโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
12)
ฐิตคุโณ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
13)
อานนฺโท
วัดสังฆาราม
14)
สุภทฺโท
วัดสันดอนรอม
15)
ภูริญาโณ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
16)
คุณยตฺโต
วัดพระธาตุหริภุญชัย
17)
ชยาภินนฺโท
วัดพระธาตุหริภุญชัย
18)
ทสวโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
19)
ปญฺญาสาโร
วัดช้างรอง
20)
กิตฺติภทรเมธี
วัดช้างรอง
21)
จิรสุโภ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
22)
รตฺนปญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
23)
คุตฺตธมโม
วัดพระธาตุหริภุญชัย
24)
ฉตฺตวโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
25)
กนฺตสีโล
วัดช้างสี
26)
นิภาธโร
วัดหนองเส้ง
27)
ปญฺญาคาโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
28)
ปญฺญาธโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
29)
สิริปญฺโญ
วัดธงสัจจะ
29 รายการ / 1 หน้า
1