พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
65
วันนี้
819
เมื่อวานนี้
1107
เดือนนี้
14732
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
990930
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปภากโร
วัดบางหลวง
2)
ถามวโร
วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์
3)
ปสนฺโน
วัดบางเตยนอก
4)
ฐิตพโล
วัดดอนใหญ่
5)
เขมวีโร
วัดแจ้งลำหิน
6)
นรินฺโท
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
7)
กิตฺติปาโล
วัดประชุมราษฎร์
8)
จริธมฺโม
วัดเพิ่มทาน
9)
อตฺตสาโร
วัดฉาง
10)
ฐานุตฺตโร
วัดสะแก่
11)
กุลสจิตฺโต
วัดหัตถสารเกษตร
12)
ชยปาโล
วัดบัวแก้วเกษร
13)
ธมฺมโชโต
วัดจันทรสุข
14)
อธิการโก
วัดโพสพผลเจริญ
15)
อรุโณ
วัดลำมหาเมฆ
16)
อนุจารี
วัดสิงห์
17)
อมโร
วัดกล้าชอุ่ม
18)
อภิชาโต
วัดศรีสโมสร
19)
อาทโร
วัดบางคูวัดใน
20)
ถิรญาโณ
วัดชัยมังคลาราม
21)
อคฺคจิตฺโต
วัดศิริจันทาราม
22)
ปญฺญาธโร
วัดสุนทรการาม
23)
อธิปญฺโญ
วัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์
24)
สิริปญฺโญ
วัดบางหลวง
25)
ปิยธมฺโม
วัดผลาหาร
26)
ปิยธมฺโม
วัดผลาหาร
27)
ปิยวณฺโณ
วัดสุวรรณจินดาราม
28)
จรณธมฺโม
วัดสมุหราษฎร์บำรุง
29)
ปญฺญาวชิโร
วัดเกิดการอุดม
30)
อติภทฺโท
วัดบ่อเงิน
31)
สุขวฑฺฒโน
วัดพืชอุดม
32)
ปญฺญาทีโป
วัดขุมแก้ว
33)
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดเสด็จ
34)
สุภกิจฺโจ
วัดบางโพธิ์ใน
35)
กตปุญฺโญ
วัดคลองขุด(วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม)
36)
กตปุญฺโญ
วัดคลองขุด
37)
สุทฺธิปญฺโญ
วัดบ่อเงิน
38)
เขมวโร
วัดเกิดการอุดม
39)
ปิยธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
40)
ฐิตพโล
วัดมงคลนุการาม
41)
ชุติมนฺโท
วัดพวงแก้ว
42)
ฐานธมฺโม
วัดเจริญบุญ
43)
สุทฺธจิตฺโต
วัดบึงบอน
44)
จนฺทวณฺโณ
วัดสวนมะม่วง
45)
ชาตวีโร
วัดราษฎร์บำรุง
46)
อติภทฺโท
วัดลาดสนุ่น
47)
โชติโก
วัดเนกขัมมาราม
48)
อคฺคปญฺโญ
วัดผลาหาร
49)
จารุธมฺโม
วัดอดิศร
50)
ภทฺทปญฺโญ
วัดน้ำวน
204 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4