พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
79
วันนี้
1089
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18742
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961083
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สนฺตจิตโต
วัดม่วงชุม
2)
อาภาสโร
วัดปันเต้า
3)
จตฺตมโล
วัดบ้านแค่
4)
ญาณทีโป
วัดม่อนคิรีชัย
5)
นิริสฺสโร
วัดทุ่งกว๋าว
6)
ยโสธโร
วัดแม่สุกนอก
7)
วิสุทธฺสทฺโธ
วัดบุญวาทย์วิหาร
8)
ชยาภินนฺโท
วัดบ้านเหมี้ยง
9)
จารุวณฺโณ
วัดพระธาตุคว่ำหม้อ
10)
สิริสุวณฺโณ
วัดป่าตันหลวง
11)
ธมฺมานนฺโท
วัดดอนสัก
12)
ป???าวชิโร
วัดกิ่วหลวง
13)
ปญฺญาวโร
วัดทุ่งคา
14)
ติกฺขวิโต
วัดห้วยก้อด
15)
ธีรวํโส
วัดศรีหลวง
16)
ผาสุโก
วัดแม่วะหลวง
17)
ยตินฺธโร
วัดป่ารวก
18)
จิรายุโก
วัดหัวฝาย
19)
สุมโน
วัดผ้าขาว
20)
ถาวโร
วัดดอนหัววัง
21)
จนฺทรํสี
วัดทุ่งส้าน
22)
อคฺคพโล
วัดอาศรมบ้านสามเหลื่ยม
23)
สิริวฑฺฒโน
วัดป่าแหน่ง
24)
อานนฺโท
วัดปงทอง
25)
อาทิจฺโจ
วัดเชตวัน
26)
อินทปญฺโญ
วัดเหล่าน้อย
27)
นฎฺฐิโก
วัดต้นยาง
28)
จรณธมฺโม
วัดสำนักสงฆ์นิคมเขต ๒
29)
อธิจิตโต
วัดเมืองศาสน์
30)
ชินวโร
วัดสันโป่ง
31)
อนาวิโล
วัดบ้านใหม่
32)
นาถสีโล
วัดทุ่งกล้วย
33)
อภินนฺโท
วัดสำนักสงฆ์วังเงิน
34)
กตปุญโญ
วัดนางเหลียว
35)
จิรวฑฺฒโน
วัดศรีมุงเมือง
36)
สญฺญจิตโต
วัดแม่ลืน
37)
อริยวํโส
วัดดอนหัววัง
38)
ญาณวโร
วัดศรีดอนแก้ว
39)
ปัญญาวชิโร
วัดดอนไชย
40)
โชติปญฺโญ
วัดศรีดอนชัย
41)
ผาสุโก
วัดน้ำโท้ง
42)
สิริวฑฒโก
วัดช้างเผือก
43)
อนาลโย
วัดต้นค่า
44)
สุเมโธ
วัดสบต่ำ
45)
พรหฺมสโร
วัดกู่เกวียน
46)
ติสฺสโร
วัดหอรบ
47)
ธีรวโร
วัดหัวทุ่ง
48)
สมาหิโต
วัดดอนมูล
49)
ทีฆายุโก
วัดทุ่งสะแกงดอนชัย
50)
กุสฺลจิตฺโต
วัดโทกหัวช้าง
250 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4