พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
1227
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19678
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100172
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อาภาธโร
วัดปันเต้า
2)
ธมฺมานนฺโท
วัดดอนสัก
3)
อาทิจฺโจ
วัดหนองปู่ฮ้อ
4)
อธิชโย
วัดสันกำแพง
5)
อติเมโธ
วัดดอนเปียง
6)
ปญฺญาธโร
วัดห้วยเรียน
7)
อริยวํโส
วัดดอนหัววัง
8)
อภิวฑฺฒโน
วัดทุ่งงิ้ว
9)
โสภณภทฺโท
วัดยางอ้อย
10)
สิริภทฺทเมธี
วัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม
11)
สุทฺธจิตฺโต
วัดสันหนองบง
12)
อชิโต
วัดปันง้าว
13)
คุณเสโน
วัดจำทรายมูล
14)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดเตาปูน
15)
ฉนฺทชาโต
วัดป่าไคร้ใต้
16)
ชินวํโส
วัดบ้านเหล่า
17)
ปญฺญาวชิโร
วัดต้นซ้อ
18)
คมฺภีรปญฺโญ
วัดต้นซ้อ
19)
กตธมฺโม
วัดดอนเปียง
19 รายการ / 1 หน้า
1