พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
75
วันนี้
1080
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18733
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961074
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จนฺทปญฺโญ
วัดบ่อเบี้ยวนาราม
2)
กตปุญฺโญ
วัดมหาธาตุ
3)
อธิจิตฺโต
วัดหมอนไม้
4)
เตชธโร
วัดประชาสวรรค์
5)
อนาลโย
วัดห้วยก้านเหลือง
6)
ปิยธมฺโม
วัดฟากนา
7)
อตฺถกาโม
วัดป่ากล้วย
8)
สนฺตมโน
วัดปากปาด
9)
คุตฺตพโล
วัดโพธิ์ชัยศรี
10)
ฉนฺทปาโล
วัดดอกไม้
11)
อินทปญฺโญ
วัดจอมแจ้ง
12)
วรปญฺโญ
วัดทุ่งเศรษฐี
13)
อคฺคปญฺโญ
วัดอรัญญิการาม
14)
ปญฺญาวชิโร
วัดป่ายาง
15)
อติพโล
วัดป่ากะพี้
16)
ยตินฺธโร
วัดใหม่เจริญธรรม
17)
อนุตฺตโร
วัดท้ายตลาด
18)
ปัญญาวชิโร
วัดหมอนไม้
19)
กนตฺธมฺโม
วัดห้วยอ้อย
20)
ฐิตธมฺโม
วัดศรีสะอาดโพธิ์ชัย
21)
โสภณปญฺโญ
วัดสิงห์คอมพัฒนา
22)
ฐานิสฺสโร
วัดหนองปล้อง
23)
อหึสโก
วัดบ้านดารา
24)
สุภาจาโร
วัดยางโทน
25)
วิรตฺตโน
วัดห้วยปลากดุก
26)
โฆสโก
วัดท้องลับแล
27)
วีตโรโค
วัดพระยาปันแดน
28)
อคฺคปญฺโญ
วัดวังหิน
29)
วราโภ
วัดปางวุ้น
30)
ปสาทิโก
วัดนาอิซาง
31)
ฐิตธมฺโม
วัดพรหมประสิทธิ์
32)
ถิรจิตฺโต
วัดร่องเสี้ยว
33)
ปสนฺตจิตฺโต
วัดเขาสัก
34)
ฐานงฺกโร
วัดผาจักร
35)
สนฺตมโน
วัดวังโป่ง
36)
อชิโต
วัดทุ่งป่ากระถิน
37)
จนฺทวํโส
วัดวังพะเนียด
38)
จนฺทปญฺโญ
วัดสัจจาราษฎร์บำรุง
39)
วิโรจโน
วัดสามัคยาราม
40)
วุฑฺฒิโก
วัดชายเขาหนือ
41)
วรธมฺโม
วัดเด่นด่าน
42)
จนฺทโก
วัดเทพนิมิตจอมคีรีธรรม
43)
ปญฺญาธโร
วัดท่าอิฐ
44)
กนฺตธมฺโม
วัดบุ่งวังงิ้ว
45)
กนฺตสีโล
วัดวังผักรุง
46)
ถิรคุโณ
วัดสว่างอารมณ์
47)
สุจิตฺโต
วัดห้วยลึก
48)
จตฺตมโล
วัดชัยชนะพล
49)
จรณธมฺโม
วัดใหญ่ท่าเสา
50)
มงฺคลิโก
วัดท่าปลา
205 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4