พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
82
วันนี้
340
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
18876
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065380
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
วุฑฺฒิโก
วัดชายเขาเหนือ
2)
ชุมพล
วัดชายเขาเหนือ
3)
ณกรณ์ชัย
วัดกลาง
4)
มหาปญฺโญ
วัดคลองโพธิ์
5)
วรปญฺโญ
วัดห้วยโปร่ง
6)
สุภาจาโร
วัดยางโทน
7)
โชติวํโส
วัดเด่นกระต่าย
8)
วรธมฺโม
วัดเด่นด่าน
9)
จนฺทโก
วัดเทพนิมิตจอมคีรีธรรม
10)
ธมฺมวโร
วัดคุ้งตะเภา
11)
จรณธมฺโม
วัดใหญ่ท่าเสา
12)
ปภสฺสโร
วัดดอยท่าเสา
13)
สนฺตจิตฺโต
วัดหมอนไม้
14)
ปริชาโน
วัดบ้านเกาะ
15)
สมชาย
วัดคุ้งตะเภา
16)
ชวรัตน์
วัดเกษมจิตตาราม
17)
จารุธมฺโม
วัดอรัญญิการาม
18)
ขีณมโล
วัดหมอนไม้
19)
สุภาจาโร
วัดอรัญญิการาม
20)
ขมจิตฺโต
วัดกลาง
21)
อาภาธโร
วัดเหล่าป่าสา
22)
อภโย
วัดอรัญญิการาม
23)
ฐานุตฺตโร
วัดวังดิน
24)
ฐิตสีโล
วัดผาจุก
25)
กนฺตวณฺโณ
วัดใหญ่ท่าเสา
26)
อิสิญาโณ
วัดอรัญญิการาม
27)
เตชธมฺโม
วัดอรัญญิการาม
28)
วชิรญาณเมธี
วัดคุ้งตะเภา
29)
โชติวโร
วัดธรรมาธิปไตย
30)
สุเมโธ
วัดคลองโพธิ์
31)
สิริภทฺโท
วัดคลองโพธิ์
32)
ปญฺญาทีโป
วัดคลองโพธิ์
33)
ญาณสิทธิ
วัดคลองโพธิ์
34)
อติชาโต
วัดคลองโพธิ์
35)
ฐิตธมฺโม
วัดอรัญญิการาม
36)
พุทฺธสโร
วัดทุ่งเศรษฐี
37)
อธิปญฺโญ
วัดใหญ่ท่าเสา
38)
ชาญณรงค์
วัดวังดิน
39)
สุทฺธิธมฺโม
วัดท้ายตลาด
40)
ตปสีโล
วัดชายเขาเหนือ
41)
เตชธมฺโม
วัดท้ายตลาด
42)
ปิยานนฺโท
วัดเขาตองพรหมประสิทธิ์
43)
ธมฺมวโร
วัดท้ายตลาด
44)
ธมฺมธโร
วัดคุ้งตะเภา
45)
สุเมโธ
วัดคุ้งตะเภา
46)
ขนฺติพโล
วัดวังดิน
47)
ปญฺญาพโล
วัดใหม่เจริญธรรม
48)
ญาณวีโร
วัดท่าทอง
49)
ฐานธมฺโม
วัดคุ้งตะเภา
50)
ปญฺญาธโร
วัดอรัญญิการาม
69 รายการ / 2 หน้า
1
2