พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
819
เมื่อวานนี้
1107
เดือนนี้
14732
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
990930
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปิยธมฺโม
วัดน้ำพร้าว
2)
กตสาโร
วัดดอนกว้าง
3)
จิตตฺสํวโร
วัดบ้านเหล่า
4)
จารุธมฺโม
วัดแช่ฟ้า
5)
ชยานนฺโท
วัดห้วยขอน
6)
เตชปญฺโญ
วัดบุญเย็น
7)
ธมฺมจารี
วัดศรีชุม
8)
ปญฺญาวชิโร
วัดพนมขวัญ
9)
ปิยสีโล
วัดดงเจริญ
10)
ทีฆายุโก
วัดแม่ยางตาล
11)
พุทธวิริโย
วัดศรีบุญเรือง
12)
ภทฺทาจาโร
วัดปงท่าข้าม
13)
สุธมฺโม
วัดจอมคีรีชัย
14)
ธมฺมานนฺโท
วัดพระหลวง
15)
ปภสฺสโร
วัดจอมคีรีชัย
16)
สุทฺธิญาโณ
วัดผาหมูสามัคคี
17)
ถิรปญฺโญ
วัดร่องแค
18)
ขนฺติวโร
วัดหัวเมือง
19)
อินทปญโญ
วัดทุ่งล้อม
20)
ถิรธมฺโม
วัดน้ำชำ
21)
ปุณฺญาคโม
วัดวังเบอะ
22)
ปชฺโชโต
วัดแม่ยางโทน
23)
โชติปญโญ
วัดน้ำพร้าว
24)
กิตฺติวณฺโณ
วัดเทพสุนทรินทร์
25)
ธมฺมวโร
วัดอ้อยหลวง
26)
อนุปุตฺโต
วัดบ้านใน
27)
โชติวณฺโณ
วัดต้าม่อน
28)
กตปุญโญ
วัดต้นห้า
29)
ปิยธมฺโม
วัดแม่บงใต้
30)
พุทธิสาโร
วัดแก้วมงคล
31)
ปสุโต
วัดนาใหม่
32)
อินฺทปญฺโญ
วัดโพธิสาร
33)
สิริวฑฺฒโน
วัดวังพึ่ง
34)
มุนิวํโส
วัดทุ่งโฮ้งใต้
35)
กิตติปญฺโญ
วัดม่วงคำ
36)
จนฺทสาโร
วัดยางโพธิ์พัฒนาราม
37)
รกฺขิตธมฺโม
วัดปากจอก
38)
วชิรญาโณ
วัดพงพร้าว
39)
ปญฺญาวุฒโฑ
วัดแม่พวก
40)
ธมฺมวํโส
วัดสันกลาง
41)
คุตฺตสีโล
วัดค้างคำปัน
42)
ฐานวุฑฺโฒ
วัดบุญภาค
43)
ถิรจิตฺโต
วัดบางสนุก
44)
อาภากโร
วัดน้ำชำ
45)
วรชิโต
วัดป่าม่วง
46)
สุทฺธจิตโต
วัดพงหัวหาด
47)
วชิรญาโณ
วัดหัวเมือง
48)
ปภากโร
วัดชัยมงคล
49)
สิริวฑฺฒโน
วัดเวฬุวัน
50)
ปญฺญาวชิโร
วัดแม่บงใต้
250 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4