พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
580
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25885
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968226
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
พรหมโชโต
วัดป่าหัด
2)
สิริจนฺโท
วัดร้องแง
3)
อคฺคธมฺโม
วัดหนองบัว
4)
กิตฺติวฑฺฒโน
วัดดอนใหม่
5)
ถิรจิตฺโต
วัดก้อ
6)
ชยลงฺกโร
วัดหนองบัว
7)
อคฺคปญฺโญ
วัดภูมินทร์
8)
อินทฺปญฺโญ
วัดพงษ์
9)
ฐานวโร
วัดวังทอง
10)
โชติวโร
วัดเชียงของ
11)
ทีปธมฺโม
วัดพร้าว
12)
อภิวฑฺฒโน
วัดนาแดง
13)
ธีรธมฺโม
วัดเชียงบาล
14)
ธีรวํโส
วัดศรีดอนชัย
15)
กลฺยาณธโร
วัดนาเหลืองนอก
16)
วรปญฺโญ
วัดดอนมูล
17)
สุจิณฺณธมฺโม
วัดวังศรี
18)
อคฺคเตโช
วัดหนองรัง
19)
ทีปธมฺโม
วัดที่พักสงฆ์สันติคีรีบรรพต
20)
สิริธมฺโม
วัดผาตูบ
21)
อภินนฺโท
วัดเจดีย์
22)
ปิยธมฺโม
วัดเชียงของ
23)
อินฺทปญฺโญ
วัดนาหวาย
24)
ถิรจิตฺโต
วัดขึ่งเจริญ
25)
อธิจิตฺโต
วัดปางุ๊เจริญชัย
26)
ธีรวโร
วัดพืชมงคล
27)
กตธมฺโม
วัดขึ่งเจริญ
28)
ขนฺติจิตฺโต
วัดรัชดา
29)
รกฺขิตญาโณ
วัดมหาโพธิ
30)
ธมฺมธโร
วัดน้ำหิน
31)
ชินวํโส
วัดศรีพันต้น
32)
จิตฺตทนฺโต
วัดต้นต้อง
33)
ฐิตปญฺโญ
วัดนาซาว
34)
สุปภาโส
วัดดอนไชยพระบาท
35)
อกิญฺจโน
วัดห้วยซ้อ
36)
อธิจิตฺโต
วัดบุญยืน
37)
ธีรวํโส
วัดรัชดา
38)
โสภโณ
วัดดอนมูล
39)
สิริจนฺโท
วัดทุ่งฆ้อง
40)
สุมงฺคโล
วัดน้ำอูน
41)
ญาณวโร
วัดประดิษฐ์(ส้อ)
42)
อุฎฺฐาโน
วัดหัวน้ำ
43)
กตปุญฺโญ
วัดศรีชุม
44)
สุขุมาโล
วัดผาเวียง
45)
อริยวํโส
วัดปิงใน
46)
อรุโณ
วัดใหม่
47)
ปภสฺสโร
วัดทรายมูล
48)
ถิรธมฺโม
วัดน้ำแพะ
49)
กตสาโร
วัดสร้อยพร้าว
50)
รตนโชโต
วัดดอนแก้ว
271 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4