พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
116
วันนี้
406
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8237
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020422
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อินทฺปญฺโญ
วัดพงษ์
2)
ชวนปญฺโญ
วัดต้นต้อง
3)
สุมงฺคโล
วัดน้ำอูน
4)
ถิรธมฺโม
วัดน้ำแพะ
5)
มานพโล
วัดป่าซาง
6)
ตกฺกกิจฺโจ
วัดน้ำเคิม
7)
ปภสฺสรจิตฺโต
วัดนาทะนุง
8)
ยสวฑฺฒโน
วัดนาคา
9)
ผาสุโก
วัดดอนมูล
10)
จารุวํโส
วัดดอนมูล
11)
ภูริทตฺโต
วัดนาหวาย
12)
จารุธมฺโม
วัดนาหวาย
13)
กตสาโร
วัดต้นต้อง
14)
ฉตฺตปาณิ
วัดปิงหลวง
15)
อินทฺปญฺโญ
วัดต้นต้อง
16)
มหาวีโร
วัดนาทะนุง
17)
ฐานิสฺสโร
วัดนาทะนุ
18)
มหาปุญโญ
วัดปิงใน
19)
จนฺทสิริ
วัดบ่อแก้ว
20)
อิทฺธิญาโณ
วัดนาหวาย
21)
ปภากาโร
วัดคำเรือง
22)
อภิปุญฺโญ
วัดนาหวาย
23)
จตฺตมโล
วัดนาคา
24)
อริยวํโส
วัดปิงใน
25)
สิริปญฺโญ
วัดคำเรือง
25 รายการ / 1 หน้า
1