พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
34
วันนี้
840
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28790
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075294
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธีรญาโณ
วัดผาลาด
2)
ญาณวิชโย
วัดสันป่าม่วง
3)
สุธมฺโม
วัดไชยพฤกษ์
4)
ฉนฺทสีโล
วัดศรีบุญเรือง
5)
ภูริญาโณ
วัดแม่ทะลาย
6)
ปญฺญาวชิโร
วัดแม่สุก
7)
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดสบสา
8)
ธีรปญฺโญ
วัดแม่ใส
9)
โชติธมฺโม
วัดศรีดอนตัน
10)
มหาวีโร
วัดสีมา
11)
วิจิตฺตธมฺโม
วัดดอนตัน
12)
สุจิณฺโณ
วัดแม่ใส
13)
ติสฺสวํโส
วัดป่าสัก
14)
ปญฺญาวชิโร
วัดสันทราย
15)
ญาณวีโร
วัดบุญเกิด
16)
วิสุทฺธิญาโณ
วัดลี
17)
จนฺทูปโม
วัดศรีดอยชัย
18)
อนาลโย
วัดร่องห้า
19)
จารุวณฺโณ
วัดร่องเข็ม
20)
อติเมโธ
วัดศรีโมคำ
21)
สิทฺธิเมธี
วัดสว่างอารมณ์
22)
ชยาภินนฺโท
วัดร่องห้าธรรมาราม
23)
ถิรจิตฺโต
วัดแม่กาหลวง
24)
จารุธมฺโม
วัดป่าแฝกเหนือ
25)
สิริปญฺโญ
วัดสลาบ
26)
ปญฺญาสาโร
วัดหนอง
27)
อาภทฺธโร
วัดทุ่งเย็น
28)
กตปุญฺโญ
วัดห้วยสิงห์
29)
ฉนฺทสีโล
วัดดอยอิสาน
30)
ผาสุโก
วัดจำปา
31)
สุเมโธ
วัดหัวทุ่ง
32)
ชาคโร
วัดสร้อยศรี
33)
สุตธโน
วัดภูเงิน
34)
ปญฺญาสาโร
วัดพระธาตุภูขวาง
35)
เขมงฺคโล
วัดร่องดู่
36)
จารุธมฺโม
วัดพระธาตุอิงรอด
37)
ธมฺมานนฺโท
วัดช้างก้ำ
38)
วิสุทฺโธ
วัดดงอินตา
39)
อธิปญฺโญ
วัดปงใหม่
40)
นาควณฺโณ
วัดดอนมูล
41)
วชิรวํโส
วัดก๊อน้อย
42)
จนฺทโก
วัดห้วยหม้อ
43)
กนฺตวีโร
วัดบัวหล่าย (ปัว)
44)
กิตฺติวณฺโณ
วัดเกษตรสมบูรณ์
45)
คมฺภีรเมธาวี
วัดศรีบุญยืน
46)
เตชธมฺโม
วัดสันปูเลย
47)
ปภากโร
วัดแวนโค้งเก่า
48)
ธมฺมานนฺโท
วัดสันสลี
49)
กนฺตสีโล
วัดพระธาตุสบแวน
50)
วชิรญาโณ
วัดแม่วังช้าง
221 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4