พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
63
วันนี้
533
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10741
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022926
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธีรญาโณ
วัดผาลาด
2)
ฉนฺทสีโล
วัดศรีบุญเรือง
3)
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดสบสา
4)
สิริปญฺโญ
วัดสลาบ
5)
ปญฺญาสาโร
วัดหนอง
6)
อาภทฺธโร
วัดทุ่งเย็น
7)
ฉนฺทสีโล
วัดดอยอิสาน
8)
สุเมโธ
วัดหัวทุ่ง
9)
กิตฺติวณฺโณ
วัดเกษตรสมบูรณ์
10)
เตชธมฺโม
วัดสันปูเลย
11)
ปภากโร
วัดแวนโค้งเก่า
12)
กนฺตสีโล
วัดพระธาตุสบแวน
13)
สิริวฑฺฒโน
วัดปี้
14)
กนฺตธมฺโม
วัดแวนพัฒนา
15)
ฐานุตฺตโร
วัดดอนไชย
16)
เตชปญฺโญ
วัดเชียงคาน
17)
คนุตฺตโม
วัดทุ่งหล่ม
18)
เขมวีโร
วัดบ้านแวนโค้ง
19)
อภิวํโส
วัดบุญนาค
20)
ขนฺติพโล
วัดสำนักสงฆ์บ้านประชาภักดี
21)
กตปุญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
22)
ขนฺติเตโช
วัดเนินสามัคคี
23)
โฆสทสฺสี
วัดเชียงบาน
24)
ฐิตสุโข
วัดพระธาตุดอยคำ
25)
เขมปญฺโญ
วัดสบสา
26)
ธีรปญฺโญ
วัดศรีกู่เอี้ยง
27)
พฺรหฺมจาโร
วัดหย่วน
28)
กลฺยาณธมฺโม
วัดแสนเมืองมา
29)
สิรินฺธโร
วัดดอนมูล
30)
สุมงฺคโล
วัดฝายกวาง
31)
อภิวฑฺฒโน
วัดเชียงบาน
32)
วณฺณสิริ
วัดกว้าน
33)
ปิยธมฺโม
วัดใหม่นันทะวงษ์
34)
รวิวณฺโณ
วัดไชยพรม
35)
อจฺฉริยสิทฺธิ
วัดคุ้ม
36)
กิตฺติวณฺโณ
วัดศรีพรมบัวนาค
37)
โชติธมฺโม
วัดดอยไชย
38)
อาภสฺสโร
วัดเชียงบาน
38 รายการ / 1 หน้า
1