พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
38
วันนี้
1023
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11231
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023416
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ญาณวิชโย
วัดสันป่าม่วง
2)
ธีรปญฺโญ
วัดแม่ใส
3)
สุจิณฺโณ
วัดแม่ใส
4)
วิสุทฺธิญาโณ
วัดลี
5)
อนาลโย
วัดร่องห้า
6)
จารุวณฺโณ
วัดร่องเข็ม
7)
อติเมโธ
วัดศรีโมคำ
8)
ชยาภินนฺโท
วัดร่องห้าธรรมาราม
9)
ถิรจิตฺโต
วัดแม่กาหลวง
10)
สุตธโน
วัดภูเงิน
11)
ธมฺมานนฺโท
วัดช้างก้ำ
12)
จนฺทโก
วัดห้วยหม้อ
13)
วฑฒนเมธี
วัดไชยอาวาส
14)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดดอกบัว
15)
ถิรจิตฺโต
วัดเมืองชุม
16)
ถาวโร
วัดเมืองชุม
17)
วชิรญาโณ
วัดสำนักสงฆ์มหาจุฬาฯ พะเยา
18)
ธมฺมาวุโธ
วัดห้วยลึก
19)
ปญฺญาวชิโร
วัดศรีโคมคำ
20)
สิริวิญฺญู
วัดสันช้างหิน
21)
กิตฺติปาลี
วัดศรีโคมคำ
22)
ปญฺญาสิริ
วัดศรีโคมคำ
23)
ธีรปญฺโญ
วัดศรีโคมคำ
24)
กิตฺติวฑฺฒนเมธี
วัดศรีอุโมงค์คำ
25)
ภทฺทโมลี
วัดศรีโคมคำ
26)
พุทฺธิเสวี
วัดศรีโคมคำ
27)
ปภาโส
วัดแม่ต๋อมใน
28)
ภูริทตฺโต
วัดพระธาตุจอมทอง
29)
เหมวณฺโณ
วัดป่าลานคำ
30)
ชยาภินนฺโท
วัดไชยอาวาส
31)
โชติธมฺโม
วัดหลวงราชสัณฐาน
32)
อานนฺโท
วัดร่องคือ
33)
สนฺตจิตฺโต
วัดศรีบุญเรือง
34)
คมฺภีรปญฺโญ
วัดพระธาตุจอมไคร้
35)
สิริธมฺโม
วัดภูมินทร์
36)
อริยเมธี
วัดหลวงราชสัณฐาน
37)
วรลาโภ
วัดตุ่นใต้
38)
อริยวํโส
วัดหลวงราชสัณฐาน
39)
ฐิติญาโณ
วัดท่ากลอง
40)
ญาณเมธี
วัดทุ่มท่า
41)
ทนฺตาจาโร
วัดร่องเข็ม
42)
จนฺทวํโส
วัดหลวงราชสัณฐาน
43)
ฐิตมโน
วัดแม่กาห้วยเคียน
44)
อุชุจาโร
วัดแม่กาโทกหวาก
45)
ฐิตสุโข
วัดสันป่าถ่อน
46)
สุกิตฺติโก
วัดศรีอุโมงค์คำ
47)
กตปุญฺโญ
วัดสันเวียงใหม่
48)
วชิรปญฺโญ
วัดหลวงราชสัณฐาน
49)
โสภณจิตฺโต
วัดต๊ำเหล่า
50)
กลฺยาณธมฺโม
วัดศรีโคมคำ
55 รายการ / 2 หน้า
1
2