พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
613
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25918
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968259
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดม่วยต่อ
2)
-
วัดม่วยต่อ
3)
-
วัดม่วยต่อ
4)
-
วัดม่วยต่อ
5)
-
วัดปางหมู
6)
-
วัดม่วยต่อ
7)
อภินนฺโท
วัดผาบ่องใต้
8)
ธนสีโล
วัดบ้านกุงไม้สัก
9)
นนฺทโก
วัดประตูเมือง
10)
จารุวณฺโณ
วัดแม่ปิง
11)
โกวิโท
วัดป่าปุ๊
12)
ธมฺมทีโป
วัดโพธาราม
13)
ฐานิสสโร
วัดป่าปุ๊
14)
สุทฺธมโน
วัดทุ่งแล้ง
15)
เขมิโย
วัดโพธาราม
16)
สุจิณฺโณ
วัดปางคาม
17)
อภโย
วัดบ้านป่าลาน
18)
ปญฺญาธโร
วัดห้วยทรายใต้
19)
ชุติคุโณ
วัดม่อนตะแลง
20)
อธิปุญฺโญ
วัดปางหมู
21)
เตชธมฺโม
วัดพระธาตุดอยกองมู
22)
ธีรปญฺโญ
วัดกลางทุ่ง
23)
ปิยธมฺโม
วัดขุ่ม
24)
สนฺตมโน
วัดบ้านไร่
25)
เตชวโร
วัดนาปู่ป้อม
26)
อินฺทโชโต
วัดบ้านสบสา
27)
สมนฉนฺโท
วัดกิตติวงศ์
28)
โชติปญฺโญ
วัดแม่ลานะ
29)
โชติธมฺโม
วัดเมืองแพม
30)
ผลปุญฺโญ
วัดห้วยหลวง
31)
จนทโภ
วัดแก่นฟ้า
32)
เตชวโร
วัดทุ่งยาว
33)
ชวนปญฺโญ
วัดกองก๋อย
34)
สุภทฺโธ
วัดดอนเจดีย์
35)
อภิปุญโญ
วัดดอนเจดีย์
36)
-
วัดจองคำ
37)
อุทกฺโค
วัดทุ่งรวงทอง
38)
สุปญฺโญ
วัดพระธาตุดอยกองมู
39)
อินฺทปญฺโญ
วัดน้ำกัด
40)
ฐิตปุญฺโญ
วัดแม่ลาน้อยเหนือ
41)
อุทโย
วัดสนส.ชานเมือง
42)
จิรธมฺโม
วัดอมรวาส
43)
สิริภทฺโท
วัดบ้านทาหินส้ม
44)
สมวโร
วัดอาศรมบ้านแม่อูคอหลวง
45)
จนฺทวโร
วัดจองคำ
46)
ปสนฺนจิตโต
วัดแม่ลาน้อย
47)
ธมฺมานนฺโท
วัดกิตติวงศ์
48)
มนฺตวีโร
วัดชุมชนบ้านแม่ฮี้
49)
วิชโย
วัดกลางทุ่ง
50)
ญาณพโล?
วัดบ้านปู่ทา
98 รายการ / 2 หน้า
1
2