พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
89
วันนี้
615
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25920
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968261
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปิยวณฺโณ
วัดตะเคียนงาม
2)
วิสุทฺธสีโล
วัดยางสองพีน้อง
3)
สนฺตจิตฺโต
วัดโบสถ์เทพนิมิต
4)
ชยธมฺโม
วัดพุทธนิมิต
5)
ญาณสํวโร
วัดเทพสถาพร
6)
จนฺทวํโส
วัดตาคลี
7)
ฐิตยุทฺโธ
วัดห้วนวารี
8)
อุตฺตมสกฺโก
วัดคลองธรรม
9)
สุรเตโช
วัดจันเสน
10)
ฐานุตฺตโม
วัดห้วยร่วม
11)
โชติธมฺโม
วัดลาดยาว
12)
-
วัดโกรกพระเหนือ
13)
อิทฺธิเตโช
วัดเขาดินเหนือ
14)
ธมฺมโชโต
วัดท่าตะโก
15)
จนฺทโก
วัดเกรียงไกนเหนือ
16)
วิสุทฺธสีโล
วัดเทพมงคลปานสาราม
17)
อนุชิโต
วัดจันเสน
18)
ปิยธมฺโม
วัดคลองบางเดื่อ
19)
กิตฺติสุวณฺโณ
วัดถ้ำพรสวรรค์
20)
เมตฺติโก
วัดท่าตะโก
21)
เตชวณฺโณ
วัดตาคลี
22)
กตธมฺโม
วัดสโมสร
23)
จนฺทวณฺโณ
วัดสุบรรณาราม
24)
วรสกฺโข
วัดปากน้ำโพใต้
25)
ขนฺติธมฺโม
วัดหนองไผ่
26)
กิตฺติโสภโณ
วัดโคกเดื่อ
27)
จิตฺตภาโณ
วัดลาดยาว
28)
ปริมตฺโต
วัดเขาทอง
29)
เตชธมฺโม
วัดยางม่วง
30)
อริโย
วัดศรีกัลยาณนิคม
31)
อภโย
วัดเนินเวียง
32)
ฐานุตฺตโร
วัดอุดมพร
33)
กนฺตจารี
วัดลาดยาว
34)
อธิจิตฺโต
วัดสามัคคีสุนทร
35)
โกวิโท
วัดดอนขวาง
36)
วิสุทฺโธ
วัดอัมพวัน
37)
อติชาโต
วัดจิกใหญ่
38)
ญาณฑีโป
วัดหนองเม่พังงา
39)
อาภาธโร
วัดบ่อนิมิต
40)
พุทฺธธมฺโม
วัดนครสวรรค์
41)
กมโล
วัดโนนสมบูรณ์
42)
กตปุญฺโญ
วัดศรีสว่างอารมณ์
43)
สุจิณโณ
วัดตะเคียนทอง
44)
สุทฺธสีโล
วัดทองคำอิง
45)
กตสาโร
วัดโค้งสวอง
46)
กิตฺติสาโร
วัดดำรงธรรม
47)
ปภสฺสโร
วัดดอนคา
48)
จิตปุญฺโย
วัดห้วยบง
49)
ฐิตปญฺโญ
วัดโพธิ์สุทธาวาส
50)
สุจิตฺโต
วัดวังหิน
278 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4