พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
89
วันนี้
887
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9906
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022091
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปภสฺสโร
วัดท่าพระเจริญพรต
2)
กตธมฺโม
วัดสโมสร
3)
อุตฺตรวาที
วัดไทรเหนือ
4)
มหาปุญฺโญ
วัดเคียนเลื่อน
5)
กิตฺติธมฺโม
วัดวรนาถบรรพต
6)
อสิโน
วัดปากน้ำโพใต้
7)
กนฺตธมฺโม
วัดไทรใต้
8)
อคฺคเตโช
วัดสันติธรรม
9)
อภิวณฺโณ
วัดโพธาราม
10)
คุณงฺกโร
วัดไทรเหนือ
11)
สิริวณฺโณ
วัดโพธาราม
12)
วชิรญาโณ
วัดไทรเหนือ
13)
สิกฺขาสโภ
วัดโพธาราม
14)
พุทฺธญาโณ
วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
15)
ธมฺมิโก
วัดไทรเหนือ
16)
จารุธมฺโม
วัดภัทรสิทธาราม
17)
อภินนฺโท
วัดโพธาราม
18)
ปญฺญาปโชโต
วัดไทรเหนือ
19)
ฐานิสฺสโร
วัดโพธาราม
20)
อาภากโร
วัดโพธาราม
21)
ปุญฺญชาโต
วัดท่าพระเจริญพรต
22)
สิริธโร
วัดเกรียงไกรเหนือ
23)
สญฺญจิตฺโต
วัดจอมคีรีนาคพรต
24)
ธมฺมธโร
วัดไทรเหนือ
25)
ปริญาโณ
วัดท่าพระเจริญพรต
26)
อริญฺชโย
วัดวรนาถบรรพต
27)
ณรงค์ศักดิ์
วัดวรนาถบรรพต
28)
จตฺตมโล
วัดไทรเหนือ
29)
จิรธิติเมธี
วัดโพธาราม
30)
กตกุสโล
วัดสโมสร
31)
สุธมฺโม
วัดหนองปลิง
32)
ภูริปญฺโญ
วัดเกาะหงษ์
33)
เนปกฺโก
วัดเกรียงไกรเหนือ
34)
อิสฺสโร
วัดนิเวศวุฒาราม
35)
นิทฺทโร
วัดวรนาถบรรพต
36)
นิติภทฺโท
วัดศรีมงคล
37)
จนฺทธมฺโม
วัดภัทรสิทธาราม
38)
กิตฺติคุตฺโต
วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม
39)
สทฺธาธิโก
วัดสันติธรรม
40)
จนฺทโก
วัดภัทรสิทธาราม
41)
สุทฺธิญาโณ
วัดวรนาถบรรพต
42)
สุเตโช
วัดโพธาราม
43)
ฐิตกุสโล
วัดสวรรค์ประชากร
44)
ฐิตสทฺโธ
วัดวรนาถบรรพต
45)
สีลวฒโน
วัดท่าพระเจริญพรต
46)
โฆสิตธมฺโม
วัดคลองคาง
46 รายการ / 1 หน้า
1