พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
108
วันนี้
1037
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14625
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026810
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อุตฺตรวาที
วัดไทรเหนือ
2)
กนฺตธมฺโม
วัดไทรใต้
3)
คุณงฺกโร
วัดไทรเหนือ
4)
วชิรญาโณ
วัดไทรเหนือ
5)
ธมฺมิโก
วัดไทรเหนือ
6)
ปญฺญาปโชโต
วัดไทรเหนือ
7)
ธมฺมธโร
วัดไทรเหนือ
8)
จตฺตมโล
วัดไทรเหนือ
8 รายการ / 1 หน้า
1