พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
34
วันนี้
839
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28789
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075293
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปญฺญาธโร
วัดหนองหญ้านาง
2)
ผลญาโณ
วัดอมฤตวารี
3)
กิตฺติโสภโณ
วัดหนองขุนชาติ
4)
จนฺทาโภ
วัดคลองข่อย
5)
ธีรธมฺโม
วัดลานสัก
6)
อชิโต
วัดสามัคคีรังสรรค์
7)
มนุญฺโญ
วัดสมอทอง
8)
จนฺทสีโล
วัดหนองแก
9)
ฐานวุฑโฒ
วัดเขาปฐวี
10)
มงฺคโล
วัดทุ่งนาไทย
11)
คุตฺตธมฺโม
วัดบ้านไร่
12)
อรุโณ
วัดคลองข่อย
13)
อภินนฺโท
วัดนิคมสามัคคี
14)
ทตฺตมโน
วัดหนองปรือ
15)
ธมฺมชโย
วัดหนองระแหงใต้
16)
ธมฺมทินฺโน
วัดเนินซาก
17)
ฐานุตฺตโร
วัดหนองมะกอก
18)
ถามิโก
วัดหนองระแหงเหนือ
19)
สนฺตจิตฺโต
วัดหนองแฟบ
20)
ขนฺติสาโร
วัดหนองนกยูง
21)
ฐานวโร
วัดน้ำพุ
22)
พุทฺธสีโล
วัดเขาน้อยบน
23)
คุตฺตจิตฺโต
วัดห้วยพลู
24)
สมาหิโต
วัดดงประดาพระ
25)
ฐานธมฺโม
วัดหนองหญ้านาง
26)
พฺรหฺมโชติ
วัดเขาหิน
27)
ฐิตปญฺโญ
วัดสกุณาวราราม
28)
สีลธมฺโม
วัดหาดทรายงาม
29)
ณฐวุฑฺฒสาโร
วัดลานสัก
30)
สีลเสฎโฐ
วัดคลองโพ
31)
สุรินฺโท
วัดหนองขุนชาติ
32)
พลญาโณ
วัดผาทั่ง
33)
สุภาจาโร
วัดหนองยาง
34)
นาถสีโล
วัดเขาปฐวี
35)
สทฺธาธิโก
วัดห้วยโศก
36)
จิรสุโภ
วัดทองหลาง
37)
สุภธมฺโม
วัดปางไม้ไผ่
38)
รวิวณฺโณ
วัดภูมิธรรม
39)
ภูมิปญฺโญ
วัดดงเศรษฐี
40)
อภิปาโล
วัดบุญลือ
41)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดหนองขุนชาติ
42)
สิริปญฺโญ
วัดหนองขุนชาติ
43)
อาภสฺสโร
วัดหนองเต่า
44)
วิชโย
วัดหนองแกสามัคคี
45)
ภาณุวฑฺฒโน
วัดลานสัก
46)
ธมฺมธีโร
วัดสว่างอารมณ์
47)
กิตฺติสาโร
วัดทุ่งนางาม
48)
อาสภชโย
วัดหนองขุนชาติ
49)
นิรมโล
วัดใหม่จันทาราม
50)
ปวรชโย
วัดศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง
122 รายการ / 3 หน้า
1
2
3