พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
87
วันนี้
587
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25892
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968233
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
มงฺคโล
วัดทุ่งนาไทย
2)
ปโมทิโต
วัดวังตอ
3)
ขนฺติพโล
วัดหนองสลิด
4)
โกมุโท
วัดป่าพาก
5)
ปุญฺญชาโต
วัดห้วยรอบ
6)
ธมฺมธีโร
วัดสว่างอารมณ์
7)
นิมฺมโท
วัดถ้ำรัตนคีรี
8)
อหึสโก
วัดอมฤตวารี
9)
กิตฺติโสภโณ
วัดหนองขุนชาติ
10)
จนฺทาโภ
วัดคลองข่อย
11)
อคฺคสาโร
วัดหนองมะเขือ
12)
มนุญฺโญ
วัดสมอทอง
13)
ยสินฺธโร
วัดผ้านไร่
14)
ฐานวุฑโฒ
วัดเขาปฐวี
15)
สารวฑฺฒโน
วัดคลองเคียน
16)
สุชีโว
วัดหนองเต่า
17)
อรุโณ
วัดคลองข่อย
18)
อุตฺตมชาโต
วัดห้ายขานาง
19)
ผลญาโณ
วัดเนินตูม
20)
สุเมโธ
วัดหนองเข้
21)
ทตฺตมโน
วัดหนองปรือ
22)
ญาณฺกิตฺติ
วัดหนองชุมเห็น
23)
ธมฺมชโช
วัดหนองระแหงใต้
24)
นาถธมฺโม
วัดดอนเพชร
25)
กนฺตสีโล
วัดลานหญ้าคา
26)
ฐานุตฺตโร
วัดหนองมะกอก
27)
สุทฺธจิตฺโต
วัดหนองผักแพว
28)
ถามิโก
วัดหนองระแหงเหนือ
29)
ขนฺติสาโร
วัดหนองนกยูง
30)
ฐานวโร
วัดน้ำพุ
31)
เมตฺติโก
วัดเขาพะแวง
32)
คุตฺตจิตฺโต
วัดห้วยพลู
33)
สมาหิโต
วัดดงประดาพระ
34)
สุนฺทรธมโม
วัดท่าโพ
35)
ฐานวีโร
วัดบึงเจริญ
36)
จกฺกวโร
วัดสวนขวัญ
37)
พฺรหฺมโชติ
วัดเขาหิน
38)
ปวโร
วัดหนองม่วง
39)
ฐิตปญฺโญ
วัดสกุณาวนาราม
40)
ภฺมิปญฺโญ
วัดดงเศรษฐี
41)
กุสโล
วัดวังปลากด
42)
ถาวโร
วัดตลุกดู่
43)
วรปญฺโญ
วัดทุ่งสามแท่ง
44)
สีลเสฎโฐ
วัดคลองโพ
45)
เลขกาโร
วัดหนองหิน
46)
อชิโต
วัดวังสาริกา
47)
พลญาโณ
วัดผาทั่ง
48)
นาภสีโล
วัดเขาปฐวี
49)
ธมฺมาโภ
วัดรัตนาราม
50)
สุภาจาโร
วัดหนองยาง
136 รายการ / 3 หน้า
1
2
3