พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
47
วันนี้
662
เมื่อวานนี้
1416
เดือนนี้
25678
เดือนที่ผ่านมา
31845
ทั้งหมด
885975
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สติสมฺปนฺโน
วัดปากดงศรัทธาธรรม
2)
อินฺทวีโร
วัดกุฏิการาม
3)
ฐิตโสภโณ
วัดเสด็จ
4)
ฐิตโสภโณ
วัดบาง
5)
ฐานวโร
วัดใหม่ธงชัย
6)
ปญฺญาวชิโร
วัดเสด็จ
7)
อาภสฺสโร
วัดพานทอง
8)
ฐานิสฺสโร
วัดสหราษฎร์รังสรรค์
9)
นนฺทโก
วัดสว่างอารมณ์
10)
อธิปญฺโญ
วัดกุฏิการาม
11)
โอภาโส
วัดคลองลาน
12)
เขมวโร
วัดศรีไพศาล
13)
ชยานนฺโท
วัดหนองหลวง
14)
สิริปญฺโญ
วัดหัวเสลาโพธาราม
15)
รตินฺธโร
วัดบ่อกระบาก
16)
มหาปญฺโ?
วัดคูหาสวรรค์
17)
ปภาโส
วัดปลูกศรัทธา
18)
ฐานวุฑฺโฒ
วัดดงสระแก้ว
19)
สิริวณฺโณ
วัดหนองชุมแสงธรรม
20)
ชยวุฑฺโฒ
วัดนาบ่อคำ
21)
ถิตธโร
วัดบึงสามัคคี
22)
อุปสโม
วัดสุขสำราญ
23)
ญาณวโร
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
24)
โอภาโส
วัดพานทอง
25)
ปสุโต
วัดหนองปรือ
26)
กนฺตธมฺโม
วัดมอสำราญ
27)
เมตฺติโก
วัดพานทอง
28)
สนฺตกาโย
วัดไตรภูมิ
29)
สุเมโธ
วัดหงษ์ทอง
30)
สุมโน
วัดสันติวนาราม
31)
ธมฺมปาโล
วัดสิงคาราม
32)
สุรกฺโข
วัดพัฒนราษฎร์บำรุง
33)
ฐิตมโน
วัดตลุกงาม
34)
จิตฺตคุตฺโต
วัดสว่างอารมณ์
35)
ฐิตสีโล
วัดเกาะแก้ว
36)
ฐานวีโร
วัดอินทาราม
37)
ธีรปญฺโญ
วัดมอสำราญ
38)
ฐานธมฺโม
วัดสระเตย
39)
ทตฺตวณฺโณ
วัดดอนแตง
40)
ฐานิสฺสโร
วัดเสด็จ
41)
จกฺกธมฺโม
วัดหนองขาม
42)
ขนฺติโก
วัดสิงคาราม
43)
สญฺญโต
วัดบ่อสามแสน
44)
ยสวฑฺฒโน
วัดเนินสำราญ
45)
ปิยธมฺโม
วัดศรีสังฆราราม
46)
เตชธมฺโม
วัดบาง
47)
ถาวโร
วัดเนินสำราญ
48)
ปญฺญาวิเวโก
วัดเกาะรากเสียดนอก
49)
ปญฺญาวชิโร
วัดบ่อสามแสน
50)
สิริวณฺโณ
วัดบาง
140 รายการ / 3 หน้า
1
2
3