พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
892
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9911
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022096
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อธิปญฺโญ
วัดบ่อสามแสน
2)
สญฺญโต
วัดบ่อสามแสน
3)
ปญฺญาวชิโร
วัดบ่อสามแสน
4)
สิริฐิติ
วัดบ่อสามแสน
5)
ปญฺญาธโร
วัดบ่อสามแสน
6)
สุทฺธิญาโณ
วัดบ่อสามแสน
7)
อาทิจฺจวํโส
วัดบ่อสามแสน
8)
โสภณคุโณ
วัดบ่อสามแสน
9)
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ่อสามแสน
10)
ฐานวีโร
วัดบ่อสามแสน
10 รายการ / 1 หน้า
1