พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
93
วันนี้
753
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28703
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075207
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อภิชาโน
วัดหงส์ทอง
2)
อภิญาโณ
วัดหนองโมกข์พัฒนาราม
3)
สุเมโธ
วัดสิงคาราม
4)
ฐานิสฺสโร
วัดหนองกระทุ่ม
5)
รวิวํโส
วัดสิงคาราม
6)
โฆสธมฺโม
วัดหงส์ทอง
7)
ชิตมาโร
วัดปลูกศรัทธา
8)
อตฺตโม
วัดบุญมั่นศรัทธาราม
9)
ปภาโส
วัดโค้งไผ่
10)
ฐิตเมโธ
วัดปรีชาราษฎร์บำรุง
11)
รตินฺธโร
วัดบ่อกระบาก
12)
คุตฺตสีโล
วัดพัฒนราฏร์บำรุง
13)
ฉนฺทสทฺโธ
วัดหนองนายาง
14)
อภิวโร
วัดพัฒนราษฎร์บำรุง
15)
กิตฺติคุโณ
วัดพัฒนราษฎร์บำรุง
16)
สุทฺธิมโน
วัดทรัพย์เจริญ
17)
ธมฺมปาโล
วัดสิงคาราม
18)
อคฺคธมฺโม
วัดพรหมนิมิต
19)
นิภาธโร
วัดสลกบาตร
20)
ธมฺมธโร
วัดพัฒนราษฏร์บำรุง
21)
ฐิตฌาโณ
วัดพัฒนราษฏร์บำรุง
22)
รตินฺธโร
วัดโค้งไผ่
23)
อธิปุญฺโญ
วัดสันติวัน
23 รายการ / 1 หน้า
1